Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis – którą wybrać i jak uzyskać? (infografika)

W ramach naszego projektu mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 200 000 euro na transfer technologii. By je otrzymać, muszą zdecydować się na jedną z form pomocy – regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc po nie sięgnąć? Prezentujemy najważniejsze informacje

Wsparcie finansowe w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej i de minimis jest dostępne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w technologię, aby zwiększać przewagę konkurencyjną. Bez możliwości dofinansowania wiele mikro- i małych firm nie miałoby nigdy możliwości rozwoju czy inwestycji. Poziom dofinansowania jest różny i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji. Przykładowo dla mikro- i małych przedsiębiorców z lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego intensywność wsparcia wynosi aż 70 proc. kosztów kwalifikowalnych, czyli wydatków, które podlegają refinansowaniu. Co ważne, przedsiębiorca ma swobodę w doborze technologii i sam wybiera dostawcę technologii, a dzięki wsparciu ekspertów SOI minimalizuje ryzyko transakcji.

Pomoc de minimis i regionalna pomoc inwestycyjna – wymagania wspólne

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc regionalną w projekcie SOI, grantobiorca nie może przenieść praw do technologii ani udzielić na nią licencji czy sublicencji w trakcie trwania projektu. Technologia będzie podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, a także będzie stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostanie związana z projektem przez okres trwałości projektu. Należy ją nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich, które nie będą powiązane z grantobiorcą kapitałowo, osobowo bądź faktycznie.

Przedsiębiorca, który wnioskuje o pomoc publiczną, wskazuje patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, prawo autorskie do oprogramowania, prawo do chronionych odmian roślin czy know-how, który chce zakupić lub licencjonować. Co ważne, wskazana przez niego technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, stanowić innowację produktową lub procesową, znajdować się na poziomie TRL 7, a także być obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat. Aby mieć szansę na dofinansowanie, musi posiadać wystarczający wkład własny.

Podsumowując, technologia, na której zakup przedsiębiorca chce pozyskać dotację, musi spełniać szereg określonych warunków, m.in.:

 • będzie musiała być wykorzystywana przez 3 lata od zakończenia projektu,
 • grantobiorca nie może przenieść praw do technologii ani udzielić na nią licencji w trakcie trwania projektu,
 • technologia będzie podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • technologia będzie stanowić aktywa przedsiębiorcy w trakcie trwania projektu,
 • technologia będzie nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich, które nie mogą być powiązane z grantobiorcą kapitałowo, osobowo lub faktycznie.

Pomoc de minimis i pomoc regionalna – różnice

Pomoc de minimis może zostać przyznana na wszystkie kategorie kosztów kwalifikowalnych w ramach SOI, nie jest objęta regułami dotyczącymi pomocy publicznej, a środki, o które można zawalczyć, są limitowane. Limit pomocy de minimis kontroluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomoc de minimis może być udzielona w różnych formach: na szkolenia, inwestycje, ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorstwo może uzyskać finansowanie na 4 rodzaje inwestycji początkowej wskazanej w regulaminie:

 • inwestycja w technologię związana z założeniem nowego zakładu, tj. gdy zakup technologii związany jest z uruchomieniem nowego przedsiębiorstwa, które będzie wdrażać nabytą technologię;
 • inwestycja w technologię związana ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej lub zdolności do świadczenia usług istniejącego przedsiębiorstwa, tj. gdy nabywana technologia przyczyni się do wzrostu potencjału produkcyjnego lub usługowego już istniejącego przedsiębiorstwa;
 • inwestycja w technologię związana z dywersyfikacją produkcji czy świadczonych usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów lub usług uprzednio nieprodukowanych czy nieświadczonych, tj. gdy nabywana technologia będzie wykorzystywana do produkcji nowych lub zasadniczo zmienionych produktów (towarów, usług) w stosunku do dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa (w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac);
 • inwestycja w technologię związana z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego czy procesu świadczenia usług istniejącego przedsiębiorstwa, tj. gdy nabywana technologia będzie prowadzić do zasadniczej zmiany charakterystyki czy rodzaju procesu produkcyjnego lub procesu świadczenia usług. Choć wysokość takiej pomocy finansowej nie jest ograniczona, firma podlega restrykcjom wynikającym z reguł dotyczących pomocy publicznej. W jej ramach możliwe jest nabycie technologii, która będzie inwestycją w wartości niematerialne i prawne przekładającą się na: zwiększenie zdolności produkcyjnej lub zdolności do świadczenia usług już istniejącej firmy, dywersyfikację usług lub produktów bądź zmianę procesu produkcyjnego.

W przypadku pomocy de minimis:

 • przedsiębiorcy przysługuje pula 200 000 euro do wykorzystania w ciągu kolejnych trzech lat
 • technologia może być wykorzystywana w wielu lokalizacjach, przy czym należy podać lokalizację, w której technologia będzie wykorzystywana w dominującym stopniu

W przypadku pomocy regionalnej:

 • zakupiona technologia musi być wykorzystywana w konkretnej lokalizacji (siedzibie, wskazanym oddziale lub zakładzie)
 • lokalizacja, w której zostanie wdrożona technologia, nie mogła zostać przeniesiona w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku
 • przedsięwzięcie musi mieć charakter inwestycji początkowej, tj. związane z założeniem nowej firmy, wprowadzeniem nowych produktów czy nowego procesu produkcji
 • część wkładu własnego odpowiadająca co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowanych musi być wolna od wsparcia publicznego

Podsumowując, jeśli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, chcesz zwiększyć przewagę rynkową dzięki wprowadzeniu do firmy nowatorskiej technologii – uwzględnij możliwości, które daje pomoc de mnimis i pomoc regionalna.


Pozostałe artykuły