Akredytacja Doradców

Nabór ofert na akredytację dla podmiotów świadczących usługi doradcze o charakterze: technologicznym, prawnym i prawno-patentowym oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych został zawieszony.

 

Doradztwo o charakterze technologicznym

Wymagania w stosunku do potencjalnych podmiotów świadczących usługę doradczą o charakterze technologicznym:

 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z ARP S.A.
 • Doświadczenie w przedmiotowym zakresie usług doradczych rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat:
  • co najmniej 2 usług typu Due diligence technologiczne;
  • co najmniej 2 usług typu Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa;
  • co najmniej 2 usług typu Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii;
  • co najmniej 2 usług typu Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia innowacji;
  • co najmniej 2 usług typu Ocena innowacyjności technologii.
 • Dysponowanie niezbędnym zespołem ekspertów (minimum 5 osób) posiadających co najmniej 3-letnie praktyczne doświadczenie w usługach doradczych związanych z komercjalizacją wyników prac B+R lub transferem technologii w obszarach związanych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami lub w prowadzeniu działów produkcyjnych lub badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych w obszarach związanych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami.
>>Dokumentacja aplikacyjna na doradztwo o charakterze technologicznym<<

pliki do pobrania

 

Doradztwo o charakterze prawnym i prawno-patentowym

Wymagania w stosunku do potencjalnych podmiotów świadczących usługę doradczą o charakterze prawnym i prawno-patentowym:

 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z ARP S.A.
 • Doświadczenie w przedmiotowym zakresie usług doradczych rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat:
  • co najmniej 20 opinii/analiz/ekspertyz prawnych, dotyczących prawa cywilnego, prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej (związanych z weryfikacją i tworzeniem umów dla przedsiębiorców);
  • co najmniej 20 rejestracji patentów, lub wzorów użytkowych, w tym co najmniej 1 rejestrację patentu europejskiego w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO);
  • usług prawnych w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 transferów technologii;
  • usług prawnych w zakresie przeprowadzenia co najmniej 2 wdrożeń technologii.
 • Dysponowanie niezbędnym zespołem prawników (minimum 5 osób), w tym: minimum 3 osobami, które posiadają uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej jako adwokaci lub radcowie prawni i minimum 2 osobami, które posiadają uprawnienia w postaci tytułu zawodowego rzecznika patentowego, w tym 1 posiadający tytuł zawodowy inżyniera.
>>Dokumentacja aplikacyjna na doradztwo o charakterze prawnym i prawno-patentowym<<

pliki do pobrania

 

Doradztwo w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych

Wymagania w stosunku do potencjalnych podmiotów świadczących usługę doradczą wyceny wartości niematerialnych i prawnych:

 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z ARP S.A.
 • Doświadczenie w przedmiotowym zakresie usług wyceny WNiP rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 20 usług polegających na przeprowadzeniu wyceny WNiP powstałych na bazie innowacyjnych pomysłów z różnych branż (usługi polegające na wycenie znaków towarowych nie będą kwalifikowane), w tym żeby co najmniej 10 usług zawierało wycenę praw do zgłoszeń patentowych lub patentów lub wzorów użytkowych i co najmniej 50% usług było wykonanych dla potrzeb transakcyjnych.
 • Dysponowanie niezbędnym zespołem minimum 5 osób, zaangażowanych w wykonywanie zadania, które łącznie posiadają doświadczenie opisane w punkcie powyżej w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
>>Dokumentacja aplikacyjna na doradztwo w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych<<

pliki do pobrania

 

AKREDYTOWANI DORADCY

Rodzaj doradztwa Nazwa Doradcy Lokalizacja biur Telefon E-mail Strona Internetowa
Prawne i prawno-patentowe Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi Łódź, Warszawa (świadczenie usług w całej Polsce) +48 42 600 02 80 granty@rumpel.pl www.rumpel.pl
Prawne i prawno-patentowe JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław (świadczenie usług w całej Polsce) +48 22 436 05 02 info@jwp.pl www.jwp.pl
Prawne i prawno-patentowe AOMB Polska Sp. z o.o. Warszawa, Kraków, Mielec, Łódź (świadczenie usług w całej Polsce) +48 22 520 84 73 office@aomb.pl www.aomb.pl
Wycena WNiP CoWinners Sp. z o. o. Poznań (świadczenie usług w całej Polsce) +48 61 814 89 32 info@cowinners.com www.cowinners.com
Technologiczne Crido Business & Innovation Consulting Sp. z o.o. Warszawa (świadczenie usług w całej Polsce) +48 22 324 59 00 crido@crido.pl www.crido.pl
Technologiczne Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Łódź (świadczenie usług w całej Polsce) +48 42 636 52 08 not@not.lodz.pl www.not.lodz.pl
Technologiczne Turecka Izba Gospodarcza Turek (świadczenie usług w całej Polsce) +48 63 289 18 89 biuro@tig.turek.pl www.tig.turek.pl
Technologiczne Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź (świadczenie usług w całej Polsce) +48 42 630 36 67 fundacja@frp.lodz.pl www.frp.lodz.pl
Technologiczne Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Kraków (świadczenie usług w całej Polsce) +48 12 632 33 00 centrum@min-pan.krakow.pl www.min-pan.krakow.pl
Technologiczne BTM Innovations Sp. z o. o. Warszawa (świadczenie usług w całej Polsce) + 48 22 213 91 84 info@btminnovations.pl www.btminnovations.pl/
Wycena WNiP Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o. Warszawa (świadczenie usług w całej Polsce) +48 503 177 561 kontakt@pgwi.pl www.pgwi.pl
Technologiczne Instytut Doradztwa Sp. z o.o. Warszawa, Kraków (świadczenie usług w całej Polsce) +48 603 525 634 instytut@instytutdoradzwa.com www.instytutdoradztwa.com
Prawne i prawno patentowe KONDRAT i Partnerzy Mariusz Kondrat Warszawa (świadczenie usług w całej Polsce) +48 22 831 12 34 mariusz@kondrat.pl www.kondrat.pl
Technologiczne Fundacja Badań i Rozwoju Innowacji Wrocław +48 514 065 003 sekretariat@fbri.pl www.fbri.pl