Akredytacja Doradców

W związku z realizacją Projektu „Sieć otwartych innowacji” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza

Nabór ofert na akredytację dla podmiotów świadczących usługi doradcze o charakterze:

 • technologicznym,
 • prawnym i prawno-patentowym,
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych

Uzyskana akredytacja umożliwi świadczenie usługi doradczej na rzecz przedsiębiorców korzystających z doradztwa w ramach Projektu SOI. Skorzystanie z usługi podmiotu akredytowanego przez ARP S.A. umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów.

Proces udzielania akredytacji przez ARP S.A. rozpoczął się 1 grudnia 2017 r. i ma charakter ciągły. ARP S.A. będzie informowała o ewentualnym zawieszeniu procesu przyjmowania Ofert na stronie internetowej w niniejszej zakładce.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem i niezbędnymi załącznikami zamieszczonymi poniżej z podziałem na typy doradztwa.

W Zakładce Granty na doradztwo znajdą Państwo również Regulamin finansowania usług doradczych w ramach Projektu „Sieć otwartych innowacji” wraz z załącznikami.

 

Doradztwo o charakterze technologicznym

Wymagania w stosunku do potencjalnych podmiotów świadczących usługę doradczą o charakterze technologicznym:

 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z ARP S.A.
 • Doświadczenie w przedmiotowym zakresie usług doradczych rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat:
  • co najmniej 2 usług typu Due diligence technologiczne;
  • co najmniej 2 usług typu Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa;
  • co najmniej 2 usług typu Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii;
  • co najmniej 2 usług typu Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia innowacji;
  • co najmniej 2 usług typu Ocena innowacyjności technologii.
 • Dysponowanie niezbędnym zespołem ekspertów (minimum 5 osób) posiadających co najmniej 3-letnie praktyczne doświadczenie w usługach doradczych związanych z komercjalizacją wyników prac B+R lub transferem technologii w obszarach związanych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami lub w prowadzeniu działów produkcyjnych lub badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych w obszarach związanych z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami.

Dokumentacja aplikacyjna:

Ogłoszenie o możliwości uzyskania akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”
Załącznik nr 1 Wzór oferty świadczenia usług doradczych o charakterze technologicznym dla Grantobiorców
Załącznik nr 1.1 Oświadczenia Oferenta
Załącznik nr 1.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi doradczej
Załącznik nr 1.3 Wykaz usług
Załącznik nr 2 Zasady przyznawania akredytacji na świadczenie usług doradczych
Załącznik nr 3 Wzór umowy akredytacyjnej określającej zasady realizacji przez podmiot akredytowany usług doradztwa technologicznego na rzecz Grantobiorców
Załącznik nr 3.4 Lista usług doradczych z opisem, wymiarem godzin i cennikiem
Załącznik nr 3.5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu umowy
Załącznik nr 3.6 Deklaracja o spełnianiu przesłanek do współpracy osoby wskazanej w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy
Załącznik nr 3.7 Deklaracja bezstronności i poufności osoby świadczącej doradztwo technologiczne na rzecz Grantobiorcy

 

Doradztwo o charakterze prawnym i prawno-patentowym

Wymagania w stosunku do potencjalnych podmiotów świadczących usługę doradczą o charakterze prawnym i prawno-patentowym:

 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z ARP S.A.
 • Doświadczenie w przedmiotowym zakresie usług doradczych rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat:
  • co najmniej 20 opinii/analiz/ekspertyz prawnych, dotyczących prawa cywilnego, prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej (związanych z weryfikacją i tworzeniem umów dla przedsiębiorców);
  • co najmniej 20 rejestracji patentów, lub wzorów użytkowych, w tym co najmniej 1 rejestrację patentu europejskiego w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO);
  • usług prawnych w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 transferów technologii;
  • usług prawnych w zakresie przeprowadzenia co najmniej 2 wdrożeń technologii.
 • Dysponowanie niezbędnym zespołem prawników (minimum 5 osób), w tym: minimum 3 osobami, które posiadają uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej jako adwokaci lub radcowie prawni i minimum 2 osobami, które posiadają uprawnienia w postaci tytułu zawodowego rzecznika patentowego, w tym 1 posiadający tytuł zawodowy inżyniera.

Dokumentacja aplikacyjna:

Ogłoszenie o możliwości uzyskania akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”
Załącznik nr 1 Wzór oferty świadczenia usług doradczych o charakterze prawnym i prawno-patentowym dla Grantobiorców
Załącznik nr 1.1 Oświadczenia Oferenta
Załącznik nr 1.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi doradczej
Załącznik nr 1.3 Wykaz usług
Załącznik nr 2 Zasady przyznawania akredytacji na świadczenie usług doradczych
Załącznik nr 3 Wzór umowy akredytacyjnej określającej zasady realizacji przez podmiot akredytowany usług doradztwa prawnego i prawno-patentowego na rzecz Grantobiorców
Załącznik nr 3.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu umowy
Załącznik nr 3.5 Deklaracja o spełnianiu przesłanek do współpracy osoby wskazanej w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy
Załącznik nr 3.6 Deklaracja bezstronności i poufności osoby świadczącej doradztwo prawne i prawno-patentowe na rzecz Grantobiorcy

 

Doradztwo w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych

Wymagania w stosunku do potencjalnych podmiotów świadczących usługę doradczą wyceny wartości niematerialnych i prawnych:

 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z ARP S.A.
 • Doświadczenie w przedmiotowym zakresie usług wyceny WNiP rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 20 usług polegających na przeprowadzeniu wyceny WNiP powstałych na bazie innowacyjnych pomysłów z różnych branż (usługi polegające na wycenie znaków towarowych nie będą kwalifikowane), w tym żeby co najmniej 10 usług zawierało wycenę praw do zgłoszeń patentowych lub patentów lub wzorów użytkowych i co najmniej 50% usług było wykonanych dla potrzeb transakcyjnych.
 • Dysponowanie niezbędnym zespołem minimum 5 osób, zaangażowanych w wykonywanie zadania, które łącznie posiadają doświadczenie opisane w punkcie powyżej w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dokumentacja aplikacyjna:

Ogłoszenie o możliwości uzyskania akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”
Załącznik nr 1 Wzór oferty świadczenia usług doradczych wyceny wartości niematerialnych i prawnych dla Grantobiorców
Załącznik nr 1.1 Oświadczenia Oferenta
Załącznik nr 1.2 Wykaz osób, które bedą uczestniczyć w realizacji usługi doradczej
Załącznik nr 1.3 Wykaz usług
Załącznik nr 2 Zasady przyznawania akredytacji na świadczenie usług doradczych
Załącznik nr 3 Wzór umowy akredytacyjnej określającej zasady realizacji przez podmiot akredytowany usług doradczych wyceny wartości niematerialnych i prawnych na rzecz Grantobiorców
Załącznik nr 3.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu umowy
Załącznik nr 3.5 Deklaracja o spełnianiu przesłanek do współpracy osoby wskazanej w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy
Załącznik nr 3.6 Deklaracja bezstronności i poufności osoby świadczącej doradztwo w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych na rzecz Grantobiorcy