FAQ

Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji?

Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

 

KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

 

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym.

 

Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.

 

Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji obowiązujących od 01.01.2018 r.:

 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1 – Zdrowe społeczeństwo

 

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 2 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

KIS 3 – Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

 

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 4 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

KIS 5 – Inteligentne i energooszczędne budownictwo

KIS 6 – Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

 

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 7 – Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów

KIS 8 – Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

KIS 9 – Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

 

KIS 10 – Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

KIS 11 – Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe

KIS 12 – Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne

KIS 13 – Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna

KIS 14 – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

KIS 15 – Fotonika

KIS 16 – Inteligentne technologie kreacyjne

KIS 17 – Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

Czy w projektach realizowanych z funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 nadal obowiązuje zasada trwałości?

Okres trwałości projektów realizowanych ze wsparciem unijnym, czyli obowiązku utrzymania zaplanowanych i zrealizowanych efektów projektu, to okres trzech lat dla MSP od zakończenia jego realizacji. Taki przepis obowiązywał w funduszach na lata 2007-2013 i jest kontynuowany także w latach 2014-2020. Podstawą jego obowiązywania w najbliższych latach jest art. 71 tzw. rozporządzenia ogólnego (jest to Rozporządzenie nr 1303/2013 wskazujące na ogólne zasady funduszy unijnych do 2020 r.). Pięcioletni okres trwałości to zasada podstawowa. Rozporządzenie przewiduje jednak odstępstwa od tej reguły.

 

Po pierwsze, państwa członkowskie mogą skrócić ten ustalony okres do trzech lat w przypadku projektów realizowanych przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

 

Po drugie, okres trwałości projektu wydłuża się w odniesieniu do jednego aspektu – przenoszenia inwestycji produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej. Jeśli beneficjent chciałby dokonać takiej zmiany i jest podmiotem innym niż przedsiębiorstwo z sektora MŚP, powinien zachować 10-letni okres trwałości.

 

Po trzecie, zasada trwałości projektu, nie obowiązuje w przypadku operacji wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego (z racji, że są to przedsięwzięcia nieinwestycyjne).

 

Zachowanie trwałości projektu jest obowiązkiem beneficjenta Funduszy Europejskich. Jeśli nastąpią przesłanki wskazujące na naruszenie tej zasady, sprawa będzie poddana indywidualnej analizie i może się skończyć nawet zwrotem dofinansowania. Aby taka procedura mogła być uruchomiona powinna zajść co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1.zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;

2.zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

 

istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Co oznacza, iż poziom TRL wdrażanej innowacji w momencie składania wniosku powinien być na poziomie TRL 7 lub wyższym?

Poziom gotowości technologicznej (Technology Readiness Level – TRL) to sposób opisu dojrzałości technologii oraz narzędzie służące porównaniu stanu zaawansowania prac nad różnymi technologiami. Poziom TRL mówi,  jak blisko od wdrożenia jest dana innowacja natomiast ustalany jest w trakcie oceny gotowości technologicznej, która analizuje koncepcje programowe, wymagania i zademonstrowane możliwości technologiczne.

 

Wnioskodawcy starający się o grant w ramach Projektu „Sieć Otwartych Innowacji” powinni wdrożyć technologię, która na moment składania Wniosku o pwierzenie grantu posiada poziom TRL 7 lub wyższy zgodnie z poniższą metodologią:

  • TRL 9 – działająca technologia została sprawdzona w warunkach operacyjnych z pozytywnym wynikiem,
  • TRL 8 – technologia po etapie zamknięcia i ostatecznej kwalifikacji,
  • TRL 7 – zaprezentowano działanie prototypu technologii w warunkach operacyjnych,

 

W przypadku, gdy technologia posiadała będzie poziom TRL 6 lub niższy Wniosek nie będzie mógł uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

Czy jest możliwy w ramach Projektu zakup technologii na poziomie TRL 7 wraz z opcją prac badawczo-rozwojowych w celu przystosowania zakupionej technologii do potrzeb przedsiębiorcy?

Możliwe jest zakupienie technologii na poziomie TRL 7, a następnie jej dostosowanie do potrzeb przedsiębiorcy przed wdrożeniem, jednak koszty prac badawczo-rozwojowych nie stanowią kosztu kwalifikowalnego w Projekcie. Tym samym, wydatki z tym związane, przedsiębiorca będzie musiał pokryć jako koszt własny, podobnie jak wszelkie wydatki związane z wdrożeniem Projektu.

Czy w projekcie ”Sieć Otwartych Innowacji” konieczne jest wdrożenie nabytej technologii?

Tak, w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” obligatoryjnie jest wdrożenie zakupionej Technologii . Pamiętać należy, że koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty grantem.

W jaki sposób Wnioskodawca informowany jest o przyznanym dofinansowaniu?

Lista projektów grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” zostanie umieszczona na stronie www.siecotwartychinnowacji.pl w zakładce „Grantobiorcy”, w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia oceny merytorycznej ostatniego Wniosku, który wpłynął w ramach danej rundy Konkursu.

Czy z udziału w projekcie są wykluczone przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w sektorze węglowym lub sektorze hutnictwa żelaza i stali?

Istotny jest rodzaj działalności wykonywanej w projekcie, co oznacza, że dany podmiot nie może otrzymać grantu w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w sektorach m.in. węglowym oraz hutnictwa żelaza i stali. Wyjaśnienia w tym zakresie dostępne są w „Opracowaniu dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO IR, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej”, które dostępne jest pod adresem: https://siecotwartychinnowacji.pl/wp-content/uploads/2017/05/Za%C5%82.-2_PKD_wykluczone_POIR-1.pdf

Czy o powierzenie grantu może ubiegać się przedsiębiorca, który prowadzi działalność produkcyjną niemal w 100% przeznaczoną na eksport (w tym poza Unię Europejską)?

Tak. Przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną czy też usługową, której odbiorcami są zagraniczne rynki, mogą ubiegać się o otrzymanie grantu. Kluczowe jest tutaj miejsce prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru. Nie ma też znaczenia, czy odbiorcami towarów lub usług są podmioty z krajów należących do Unii Europejskiej czy też nie.

Czy technologia będąca przedmiotem udzielonego grantu musi być wybrana zgodnie z zasadą konkurencyjności?

Nie. Przy wyborze technologii Wnioskodawca nie musi stosować zasad i procedur wynikających z zasady konkurencyjności, jednak technologia musi zostać nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z Wnioskodawcą. O warunkach rynkowych decyduje właśnie to, że technologia nabyta jest od ww. osób oraz że przeprowadzono jej rzetelną i wiarygodną wycenę (która jest przedmiotem oceny przez wyspecjalizowanych ekspertów zewnętrznych z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych).

W kryterium merytorycznym oceny finansowej „Zdolność finansowa do realizacji i utrzymania rezultatów projektu oraz opłacalność projektu” ocenie podlega sytuacja finansowa Wnioskodawcy. Jako Wnioskodawca dla potrzeb realizacji projektu planujemy utworzyć spółkę celową. Czy w takiej sytuacji jako dokumentację potwierdzającą naszą zdolność finansową do realizacji projektu możemy przedstawić dokumentację Spółki "matki"?

Tak, takie działanie jest możliwe, jednakże konieczne będzie wówczas poręczenie przez prawidłowo umocowanych przedstawicieli Spółki „matki” weksla in blanco składanego przez Spółkę „córkę” jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu.

Proszę pamiętać również o tym, iż spółka celowa razem ze spółką „matką” nadal muszą spełniać kryterium wielkości przedsiębiorstwa, tj. mieścić się w przedziale mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

W punkcie 17 wniosku o powierzenie grantu jest pytanie czy „Poszukiwana Technologia jest dostępna na Platformie Transferu Technologii”. W związku z powyższym zachodzi wątpliwość, czy nabywana w ramach projektu Technologia musi być dostępna na Platformie Transferu Technologii, czy też można zakupić Technologię spoza Platformy Transferu Technologii?

Nabywana Technologia nie musi być umieszczona na Platformie Transferu Technologii. W ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” można nabyć Technologię, którą Wnioskodawca znalazł na rynku i która nie jest, nie była uprzednio, ani nie będzie umieszczona na Platformie Transferu Technologii.

Na czym bazują Państwo oceniając „wiek” innowacyjności?

Na standardach z Podręcznika Oslo Manual. Innowacja może być znana i stosowana w skali kraju poniżej 3 lat, a w skali międzynarodowej – poniżej 5 lat.

Czy w ramach KIS 16. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE można zakupić prawa autorskie w branży gier wideo?

Tak, dokładnie w tym KIS kryją się m.in. gry wideo, również wzornictwo i multimedia.

Czy mogę starać się o refundację wydatków, które ponosiłem w związku z projektem zakończonym w 2016 roku?

Jeśli inwestycja została już w pełni zrealizowana, to nie ma możliwości uzyskania dofinansowania. Fundusze Europejskie nie mogą bowiem finansować inwestycji już zakończonych.

 

Mówi o tym art. 65. Rozporządzenia nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne, wskazujące zasady wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020):

 

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

Czy można wnioskować o refundację kosztu zakupu technologii, która została nabyta przed złożeniem Wniosku o powierzenie grantu, ale nie została jeszcze wdrożona w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?

Niestety, nie jest możliwa refundacja kosztu zakupu technologii, jeżeli transakcja została sfinalizowana przed złożeniem Wniosku o powierzenie grantu. We Wniosku, w punkcie III.9, należy wskazać, czy rozpoczęte zostały już jakiekolwiek prace związane z projektem (przed złożeniem Wniosku), a jeśli tak opisać na czym one polegały.

 

Przed złożeniem Wniosku niedopuszczalne jest podpisanie umowy między Wnioskodawcą a Dawcą, skutkującej tym, że transakcja transferu Technologii staje się nieodwracalna. Przed złożeniem Wniosku dopuszcza się natomiast realizację takich działań jak:

  1. skorzystanie przez Wnioskodawcę z usług doradczych (technologicznych, prawno-patentowych, z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych) przygotowujących Wnioskodawcę do zawarcia transakcji transferu Technologii;
  2. podpisanie Umowy warunkowej między Wnioskodawcą a Dawcą.

Czy transakcja zakupu WNiP może być sfinalizowana po złożeniu wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii, ale przed zakończeniem oceny wniosku (czyli ewentualnym przyznaniem grantu)?

Transakcja nie może zostać sfinalizowana przed zakończeniem oceny Wniosku o powierzenie grantu. Takie działanie stałoby w sprzeczności z zapisami Regulaminu Konkursu i zawartej w nim definicji Umowy warunkowej. Obligatoryjnym załącznikiem do Wniosku o powierzenie grantu jest Umowa warunkowa, która według definicji jest umową przenoszącą prawa do technologii, albo umową licencyjną, zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Dawcą technologii, której wejście w życie uzależnione jest od udzielenia Wnioskodawcy Grantu przez ARP S.A. Finalizacja transakcji może zatem nastąpić dopiero po ziszczeniu się wskazanego w niej warunku.

Dlaczego Regulamin konkursu nie pozwala na złożenie wniosku przez przedsiębiorców, którzy rozpoczęli już realizację inwestycji?

Decydują o tym przepisy o pomocy publicznej i pojęcie „efektu zachęty”. Przepisy o pomocy publicznej a w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, mówią w art. 6, iż pomoc może być udzielona tylko wówczas jeżeli wywołuje efekt zachęty. Innymi słowy dotacja z funduszy unijnych nie może być przeznaczona na inwestycję, którą bez dotacji przedsiębiorca by i tak zrealizował. Nie ma uzasadnienia dla pomocy państwa podmiotom oraz współfinansowanie inwestycji, gdzie owa pomoc nie jest niezbędna lub traktowana jako alternatywa dla środków prywatnych. Instytucja udzielająca pomocy w celu zweryfikowania, czy pomoc wywołuje efekt zachęty czy nie, sprawdza czy przed dniem złożenia wniosku przedsiębiorca rozpoczął jakiekolwiek działania, które sprawiają, że inwestycja staje się nieodwracalna.

WordPress Themes