FAQ

W przypadku problemów z Informatycznym Systemem Obsługi Projektów (ISOP) prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: soi@arp.pl.

W treści e-maila powinny być ujęte następujące informacje:

1. nazwa użytkownika

2. wskazanie typu problemów:

 •  problemy z dostępem do ISOP (logowanie np. wygaśnięcie hasła)
 •  problemy techniczne

3. opis błędu (z dołączeniem screenów błędów, jeśli jest to możliwe)

             

 

W ramach Konkursu 5/2021 możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów w ramach czterech kryteriów punktowych premiujących, które mają wpływ na umiejscowienie Wniosku na Liście rankingowej. Na Liście rankingowej umieszczane będą projekty ocenione pozytywnie w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów, co oznacza, że im więcej punktów otrzyma projekt w toku oceny, tym ma większe szanse na uzyskanie dofinansowania.

W ramach oceny formalnej II stopnia mogą zostać przyznawane dodatkowe punkty za:

 • posiadanie funkcjonującego działu badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy przez okres co najmniej 1 roku przed dniem złożenia Wniosku, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu od co najmniej jednego roku
 • poniesienie w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych nakładów na działalność innowacyjną o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym.

Z kolei w ramach oceny innowacyjności (na etapie oceny merytorycznej) zostaną przyznawane punkty w dwóch kryteriach:

 • za poziom gotowości technologicznej planowanego do zakupienia rozwiązania,
 • za skalę innowacyjności definiowaną poprzez ramy geograficzne oraz czasowe obecności danego rozwiązania (innowacji) na rynku.

Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji obowiązujących od 01.01.2021 r.:

 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

 BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA  I ŚRODOWISKOWA

KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego  

KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty  i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

 ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

 GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE  (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty  o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty

KIS 9. Elektronika i fotonika

KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne  

KIS 11. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

KIS 12. Inteligentne technologie kreacyjne

KIS 13. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy  

W przypadku zakupu kilku Technologii konieczne jest złożenie wniosku o powierzenie grantu dla każdej nabywanej Technologii oddzielnie. Pamiętać jednak należy, że Technologia może składać się z więcej niż jednej wartości niematerialnej i prawnej, o ile są ze sobą ściśle związane i łącznie tworzą Technologię. W takim przypadku możliwe jest złożenie jednego Wniosku.

W ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” możliwe jest uzyskanie grantu na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, ale oprogramowanie to nie może służyć do obsługi działalności administracyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności nie może być to oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.). Oprogramowanie musi spełniać kryteria innowacji produktowej lub procesowej, które potwierdzone są Opinią o innowacyjności.

Zgodnie z definicją Umowy warunkowej jest to umowa przenosząca prawa do Technologii albo umowa licencyjna, określająca istotne elementy transakcji, zawarta między Wnioskodawcą a Dawcą Technologii, pod jednym z następujących warunków:

 1. złożenia przez Wnioskodawcę Wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii w Projekcie ARP S.A.,
 2. opublikowania przez ARP S.A. na Stronie internetowej projektu listy Wniosków, ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, zawierającej Wniosek Wnioskodawcy,
 3. opublikowania przez ARP S.A. na Stronie internetowej projektu Listy rankingowej, zawierającej Wniosek Wnioskodawcy,
 4. zawarcia z Wnioskodawcą Umowy o powierzenie grantu.

Zgodnie z powyższymi zapisami to Dawca i Biorca Technologii ustalają warunek, który zostanie zawarty w zawieranej pomiędzy nimi umowie warunkowej. Jeżeli ww. podmioty zdecydują się na uzależnienie wykonalności umowy od złożenia Wniosku o powierzenie grantu, wówczas możliwe jest sfinalizowanie transakcji po ziszczeniu się tego warunku, a przed zakończeniem oceny Wniosku. Należy jednak pamiętać o tym, że samo złożenie Wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania na zakup Technologii na warunkach uzgodnionych przez Strony.

Tak, w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” obligatoryjne jest wdrożenie zakupionej Technologii . Pamiętać należy, że koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty grantem.

Zgodnie z dokumentacja konkursową na wdrożenie Grantobiorca ma czas do 31 grudnia 2022 r. Wdrożenie Technologii rozumiane jest jako uruchomienie działalności (produkcyjnej lub usługowej) w oparciu o nabytą Technologię. Weryfikacja wdrożenia następuje w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu i/lub siedzibie przedsiębiorstwa w oparciu o informacje dotyczące wdrożenia przedstawione we Wniosku o powierzenie grantu. W sytuacji w której kontrola następuje przed wdrożeniem Technologii, weryfikacja wdrożenia realizowana jest w oparciu o sprawozdanie z wdrożenia złożone wraz w Wnioskiem sprawozdawczym, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy podczas weryfikacji pojawią się wątpliwości co do prawidłowości wdrożenia, poprowadzona zostanie kontrola doraźna w miejscu realizacji Projektu i/lub siedzibie przedsiębiorstwa, w trakcie której ponownie zweryfikowana zostanie prawidłowość wdrożenia.

Nie. Przy wyborze Technologii Wnioskodawca nie musi stosować zasad i procedur wynikających z zasady konkurencyjności. Niemniej, Technologia musi zostać nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z Wnioskodawcą.

Koszt zakupu środka trwałego niezbędnego do wdrożenia Technologii leży po stronie przedsiębiorcy.

Lista projektów grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” zostanie umieszczona na stronie  https://siecotwartychinnowacji.pl/listy-rankingowe-2/ w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia oceny merytorycznej ostatniego Wniosku, który wpłynął w ramach danej rundy Konkursu.

Ocena formalna Wniosku jest przeprowadzana dwustopniowo. W pierwszej kolejności (w ramach I stopnia oceny formalnej) dokonywana jest wstępna analizy polegająca na:

 • weryfikacji zgodności opisu Technologii zawartego we Wniosku z definicją Technologii zawartą w Regulaminie,
 • sprawdzeniu, czy wraz z Wnioskiem przedłożono co najmniej następujące załączniki:
   1. Opinia o innowacyjności,
   2. Część finansowa Wniosku,
   3. Wycena lub Uzasadnienie ceny Technologii,
   4. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryterium MŚP
   5. Umowa warunkowa

oraz czy ww. załączniki są kompletne,

 • spełnienia przez Wnioskodawcę warunków udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

Negatywna Ocena formalna Wniosku I stopnia skutkuje odrzuceniem Wniosku, bez wzywania Wnioskodawcy do jego uzupełnienia. Oznacza to, że w przypadku niezłożenia ww. załączników (od a do e) Wniosek zostaje odrzucony.

II stopień to pogłębiona ocena formalna Wniosku, w ramach której dokonuje się weryfikacji spełnienia przez Projekt oraz przez Wnioskodawcę wszystkich kryteriów określonych w Przewodniku po kryteriach oraz analizy prawnej Umowy warunkowej i Wniosku. W ramach oceny formalnej II stopnia możliwe jest dokonanie uzupełnienia Wniosku w odpowiedzi na wezwanie ARP S.A.

W wyniku realizacji projektu należy osiągnąć wskaźnik „Wzrost przychodów ze sprzedaży w skali przedsiębiorstwa” na poziomie minimum 115% wartości przychodów z roku wdrożenia Technologii w przypadku mikro i małego przedsiębiorstwa bądź na poziomie minimum 110% w przypadku średniego przedsiębiorstwa. Podstawą wskaźnika są roczne przychody ze sprzedaży w skali całego przedsiębiorstwa – nie ma zatem konieczności wyodrębniania przychodów związanych z wdrożoną Technologią do tego, aby wykazać wzrost przychodów z tego tytułu.

Przy określaniu % dofinansowania bierzemy pod uwagę lokalizację projektu tj. miejsce w którym Technologia będzie wdrażana. Należy również pamiętać, że jeżeli adres zakładu otrzymującego pomoc jest inny niż adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności Wnioskodawcy, należy dołączyć dokument dowodzący posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Decydują o tym przepisy o pomocy publicznej i pojęcie „efektu zachęty”. Przepisy o pomocy publicznej a w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, mówią w art. 6, iż pomoc może być udzielona tylko wówczas jeżeli wywołuje efekt zachęty. Innymi słowy dotacja z funduszy unijnych nie może być przeznaczona na inwestycję, którą bez dotacji przedsiębiorca by i tak zrealizował. Nie ma uzasadnienia dla pomocy państwa podmiotom oraz współfinansowanie inwestycji, gdzie owa pomoc nie jest niezbędna lub traktowana jako alternatywa dla środków prywatnych. Instytucja udzielająca pomocy w celu zweryfikowania, czy pomoc wywołuje efekt zachęty czy nie, sprawdza czy przed dniem złożenia wniosku przedsiębiorca rozpoczął jakiekolwiek działania, które sprawiają, że inwestycja staje się nieodwracalna.

„Wiek” innowacyjności określany jest zgodnie ze standardami Podręcznika Oslo Manual. W ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” możliwe jest dofinansowanie zakupu Technologii, która:

 1. zostanie zastosowana po raz pierwszy,
 2.  jest znana i stosowana w skali krajowej i skali międzynarodowej poniżej 3 lat,
 3.  jest znana i stosowana w skali krajowej poniżej 3 lat i jednocześnie w skali międzynarodowej poniżej 5 lat.

Innowacje stosowane w skali krajowej powyżej 3 lat, ale poniżej 5 lat w skali międzynarodowej nie będą mogły zostać dofinansowane.

Poziom gotowości technologicznej (Technology Readiness Level – TRL) to sposób opisu dojrzałości technologii oraz narzędzie służące porównaniu stanu zaawansowania prac nad różnymi technologiami. Poziom TRL mówi,  jak blisko od wdrożenia jest dana innowacja natomiast ustalany jest w trakcie oceny gotowości technologicznej, która analizuje koncepcje programowe, wymagania i zademonstrowane możliwości technologiczne.

Wnioskodawcy starający się o grant w ramach Projektu „Sieć Otwartych Innowacji” powinni wdrożyć technologię, która na moment składania Wniosku o powierzenie grantu posiada poziom TRL 7 lub wyższy zgodnie z poniższą metodologią:

 • TRL 9 – działająca technologia została sprawdzona w warunkach operacyjnych z pozytywnym wynikiem,
 • TRL 8 – technologia po etapie zamknięcia i ostatecznej kwalifikacji,
 • TRL 7 – zaprezentowano działanie prototypu technologii w warunkach operacyjnych,

W przypadku, gdy Technologia posiadała będzie poziom TRL 6 lub niższy Wniosek nie będzie mógł uzyskać rekomendacji do dofinansowania

Okres trwałości projektów realizowanych ze wsparciem unijnym, czyli obowiązku utrzymania zaplanowanych i zrealizowanych efektów projektu, to okres trzech lat dla MSP od zakończenia jego realizacji. Taki przepis obowiązywał w funduszach na lata 2007-2013 i jest kontynuowany także w latach 2014-2020. Podstawą jego obowiązywania w najbliższych latach jest art. 71 tzw. rozporządzenia ogólnego (jest to Rozporządzenie nr 1303/2013 wskazujące na ogólne zasady funduszy unijnych do 2020 r.). Pięcioletni okres trwałości to zasada podstawowa. Rozporządzenie przewiduje jednak odstępstwa od tej reguły.

Po pierwsze, państwa członkowskie mogą skrócić ten ustalony okres do trzech lat w przypadku projektów realizowanych przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Po drugie, okres trwałości projektu wydłuża się w odniesieniu do jednego aspektu – przenoszenia inwestycji produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej. Jeśli beneficjent chciałby dokonać takiej zmiany i jest podmiotem innym niż przedsiębiorstwo z sektora MŚP, powinien zachować 10-letni okres trwałości. Po trzecie, zasada trwałości projektu, nie obowiązuje w przypadku operacji wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego (z racji, że są to przedsięwzięcia nieinwestycyjne).

Zachowanie trwałości projektu jest obowiązkiem beneficjenta Funduszy Europejskich. Jeśli nastąpią przesłanki wskazujące na naruszenie tej zasady, sprawa będzie poddana indywidualnej analizie i może się skończyć nawet zwrotem dofinansowania.

Umowa warunkowa to umowa przenosząca prawa do Technologii albo umowa licencyjna, określająca istotne elementy transakcji (w tym w szczególności strony umowy, czas na jaki jest zawarta, zakres terytorialny, wynagrodzenie, warunki płatności, przedmiot umowy, zakres nabywanych uprawnień), zawarta między Wnioskodawcą a Dawcą Technologii, pod jednym z następujących warunków:

 1. złożenia przez Wnioskodawcę Wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii w Projekcie ARP S.A.,
 2. opublikowania przez ARP S.A. na Stronie internetowej projektu listy Wniosków, ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, zawierającej Wniosek Wnioskodawcy,
 3. opublikowania przez ARP S.A. na Stronie internetowej projektu Listy rankingowej, zawierającej Wniosek Wnioskodawcy,
 4. zawarcia z Wnioskodawcą Umowy o powierzenie grantu.

Umowa warunkowa nie może zawierać kar umownych lub innych roszczeń obciążających Wnioskodawcę w przypadku nieziszczenia się warunku.

Opinia o innowacyjności Technologii musi być wydana przez jeden z poniższych podmiotów:

a) instytucję wskazaną w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1668) – prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:

 • uczelnie,
 • jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 • federacje,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
 • Polską Akademię Umiejętności.

b) centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 ze zm.),

c) akredytowany w ramach Projektu ARP S.A. podmiot świadczący Usługi doradcze w zakresie doradztwa technologicznego i wykonaną w ramach Umowy o powierzenie grantu na doradztwo w projekcie ARP S.A.

Ww. Instytucja jest podmiotem niezależnym i niepowiązanym z Wnioskodawcą oraz Dawcą. Opinię o innowacyjności może wydać podmiot zagraniczny pod warunkiem spełniania wskazanych powyżej wymagań.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” akceptowane są jedynie opinie o innowacyjności wystawione przez:

 • instytucję wskazaną w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1668) – prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe;
 • centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 ze zm.),
 • akredytowany w ramach projektu ARP S.A. podmiot świadczący usługi doradcze w zakresie doradztwa technologicznego i wykonaną w ramach Umowy o powierzenie grantu na doradztwo w projekcie ARP.

Powyższe oznacza, iż opinie wystawione przez akredytowanych doradców technologicznych będą mogły zostać zaakceptowane przez ARP S.A. jedynie w sytuacji, gdy będą wykonane w ramach grantu na doradztwo.

Istotny jest rodzaj działalności wykonywanej w projekcie, co oznacza, że dany podmiot nie może otrzymać grantu w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w sektorach m.in. węglowym oraz hutnictwa żelaza i stali. Wyjaśnienia w tym zakresie dostępne są w „Opracowaniu dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach PO IR, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej”.

 

W przypadku, gdy z listy rozwijalnej Systemu Obsługi Projektu ISOP nie jest możliwe wybranie właściwego państwa, należy zgłosić ten fakt telefonicznie pod numerem (22) 695 37 38 w godz. 8.00-13.00; (22) 695 36 87 w godz. 13.00-16.00 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: soi@arp.pl.

 

Prognozy finansowe powinny być przedstawione za okres obejmujący rok złożenia Wniosku (z), rok wdrożenia Technologii oraz 3 pełne lata obrachunkowe po roku wdrożenia. W takim przypadku w załączniku 4 do Wniosku o powierzenie grantu należy wypełnić dane dla lat 2021 (roku „z”), 2021-2022 (do momentu wdrożenia) oraz dla lat 2023-2025 (za trzy pełne lata obrachunkowe po roku wdrożenia).