Korzyści podatkowe z inwestycji B+R dla MŚP

Dużo się mówi o tym, jakie możliwości rozwojowe otwiera inwestowanie w prace B+R. Mniej o tym, jakie korzyści podatkowe to przynosi. W najnowszym artykule przedstawiamy listę instrumentów podatkowych, które są dodatkowym bonusem dla przedsiębiorców. We współpracy z firmą Crido opisujemy też kilka scenariuszy sięgania po te rozwiązania – zarówno dla spółek, które tworzą, jak i tych, które kupują innowacyjne technologie. 

– Obecnie każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość prowadzonej firmy, ma możliwość skorzystania z dwóch podstawowych zachęt podatkowych, których wspólnym mianownikiem jest prowadzona działalność badawczo-rozwojowa. Są to ulga B+R i IP Box. Obie ulgi są przewidziane zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – mówi Urszula Uchmańska, kierownik Zespołu Doradztwa Podatkowego Crido. 

Ulga B+R

Ulga B+R skierowana jest dla osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową, którzy równocześnie uzyskują przychody inne niż pochodzące z podstawowej działalności firmy. Dzięki niej, przedsiębiorca może skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych z tytułu działalności B+R, które określane są jako koszty kwalifikowane. Między innymi wlicza się do nich: wynagrodzenia pracowników (związane jedynie z działalnością B+R), koszty związane z wykorzystywaniem aparatury naukowo-badawczej, czy koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu.

Należy zaznaczyć, że kwota odliczenia, w ciągu jednego roku podatkowego, nie może przekroczyć dochodu uzyskanego z przychodów innych niż te pochodzące z podstawowej działalności firmy. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może odliczyć kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R, jeżeli badania i rozwój stanowią podstawę jego dochodu oraz kwota odliczenia przekracza kwotę całego dochodu uzyskanego w skali roku.

W ramach tej ulgi, przedsiębiorca może uzyskać odliczenie w wysokości nawet 150 proc. kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem, że w ewidencji podatkowej wyodrębni działalność B+R.

Więcej informacji:
https://www.podatki.gov.pl/cit/ulgi-i-odliczenia/dzialalnosc-b-r/
https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-w-2018-r/

Innovation Box

Innovation Box (inaczej: IP BOX) to kolejna ulga podatkowa, tym razem z tytułu posiadania praw własności intelektualnej. Skierowana jest do podatników prowadzących działalność B+R, którzy korzystają z określonych praw własności intelektualnej określanych mianem kwalifikowanych IP. W ich skład wchodzą m.in.:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • autorskie prawo do programu komputerowego,

Ulga oferuje preferencyjną, 5 proc. stawkę podatku dla dochodów kwalifikowanych. Preferencyjna stawka podatku skierowania jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT, którzy prowadzą działalność kwalifikującą się jako działalność B+R i osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Warto podkreślić, że IP BOX można stosować już od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie prawa ochronnego dla danego prawa własności intelektualnej. Z omawianej preferencji można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. W trakcie trwania roku podatkowego podatnik jest obowiązany wpłacać zaliczki na podatek na zasadach ogólnych.

Więcej informacji: https://www.podatki.gov.pl/cit/ulgi-i-odliczenia/ip-box-cit/

Odpis na fundusz innowacyjności

Ulga B+R i IP BOX nie wyczerpują wszystkich możliwości dostępnych na rynku dla przedsiębiorców. Każde centrum badawczo-rozwojowe może utworzyć fundusz innowacyjności. Wystarczy wyodrębnić nie więcej niż 20 proc. przychodów uzyskanych przez centrum w danym miesiącu (w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zrobiony odpis). Takie odpisy na fundusz innowacyjności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Podatnicy, którzy posiadają status centrum badawczo-rozwojowego, mają prawo uznać za koszty kwalifikowane, na zasadach określonych w ustawie CIT, także:

 1. Odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością i które są wykorzystywane w prowadzonej działalności B+R.
 2. Koszty dot. ekspertyz, opinii ponoszone na rzecz podmiotów innych niż jednostki naukowe.

Więcej informacji: https://www.podatki.gov.pl/cit/ulgi-i-odliczenia/dzialalnosc-b-r/

Nowa ulga na robotyzację (PIT, CIT) od 2021 r.

Wraz z 1 stycznia 2021 roku w życie wchodzi nowe ułatwienie dla przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie. Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad wprowadzeniem ulgi na robotyzację, która w efekcie ma przełożyć się na zwiększenie liczby robotów w sektorze produkcji przemysłowej, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności produkcji i obniżeniu jej kosztów.

Po wprowadzeniu ulgi, przedsiębiorcy będą mieli okazję do skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami na robotyzację. W planach ulga ma obejmować odliczenie:

 • zakupu lub leasingu nowych robotów i kobotów (robotów współpracujących w czasie rzeczywistym z człowiekiem, które wyposażone są w czujniki i kamery, przez co nie stanowią zagrożenia dla pracowników),
 • zakupu oprogramowania,
 • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu),
 • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Firma IT, firma produkcyjna i startup – jakie mają możliwości? 

Zdaniem Urszuli Uchmańskiej z CRIDO, w zależności od rodzaju inwestycji oraz celu, jaki jej przyświeca, przedsiębiorcy mają kilka możliwości rozliczenia wydatków na B+R:

 1. Firma z branży IT, która działa na rzecz firmy logistycznej
  Załóżmy, że firma IT chce stworzyć nowe oprogramowanie komputerowe, które jest ściśle dostosowane do potrzeb klienta z branży logistycznej. Klient zleca jego wytworzenie – od analiz i zaprojektowania pomysłu do jego wdrożenia – mimo, że na rynku można już znaleźć tego typu rozwiązania.Jeśli przedsiębiorca wykaże, że oprogramowanie komputerowe zostanie opracowane w ramach działalności B+R, czyli jest innowacyjnym, autorskim programem komputerowym, będzie mógł skorzystać z Ulgi B+R na etapie jego tworzenia. Fakt, że podobny program komputerowy jest dostępny na rynku nie oznacza, że oprogramowanie naszej firmy IT zostanie uznane za nieoryginalne i niespełniające kryteria B+R. Ważne, że nasza firma IT tworzy rozwiązanie indywidualnie i nie korzysta z istniejących już gotowych tego typu programów informatycznych. Z kolei w momencie komercjalizacji, czyli sprzedaży oprogramowania, bądź udzielenia licencji, firma będzie mogła dodatkowo skorzystać z IP BOX.Z tych zachęt podatkowych nie będzie mogła skorzystać firma logistyczna, dla której oprogramowanie jest tworzone. To nie ona prowadziła prace B+R. Od tej reguły jest jednak wyjątek – jeżeli firma logistyczna zdecyduje się we własnym zakresie ulepszyć zakupione oprogramowanie, a w wyniku modyfikacji powstanie nowe kwalifikowane IP (tj. autorskie prawo do programu komputerowego), prace zostaną uznane za działalność B+R. W takim wypadku, gdy firma logistyczna będzie uzyskiwała z tego tytułu dochody (nawet, jako element świadczonej usługi), będzie mogła skorzystać z IP BOX.
 2. Firma produkcyjna z branży spożywczej
  Wyobraźmy sobie, że wewnętrzny dział B+R firmy produkcyjnej chce opracować innowacyjnego robota przemysłowego, który umożliwi przyspieszenie produkcji wyrobów spożywczych w przedsiębiorstwie. Robot zostanie opatentowany.Podobnie, jak w przypadku firmy IT, nasz producent z branży spożywczej może skorzystać z Ulgi B+R na etapie opracowywania robota. Musi tylko wykazać, że jest on produktem innowacyjnym i został wytworzony w ramach działalności B+R.Po otrzymaniu patentu i wprowadzeniu robota do produkcji wyrobów spożywczych firma będzie mogła również skorzystać z IP BOX. W tym szczególnym wypadku (tj. wytworzeniu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w myśl ustawy o CIT, które nie podlega bezpośredniej sprzedaży, lecz służy do wytwarzania produktów firmy) konieczne będzie jednak wyliczenie wartości patentu na tego robota w podstawie ceny oferowanych produktów. Zgodnie z IP Box zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5 proc. jest możliwe, jednakże tylko od do tej części dochodów ze sprzedaży produktów spożywczych, która odpowiada wartości uwzględnionego w nich patentu. W tym wypadku wykonuje się specjalne wyceny zgodnie z przepisami podatkowymi. Kalkulacja IP Box w będzie tu zatem bardziej skomplikowana.Czy od 2021 r. będzie przysługiwać w tym przypadku ulga na robotyzację? Nie. Ulga ta przysługiwałaby wyłącznie w przypadku, gdy nasza firma produkcyjna z branży spożywczej kupiłaby robota od zewnętrznego dostawcy. Warto zaznaczyć, że ulga na robotyzację jest dopiero zapowiedzią Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Proponowany kształt przepisów poznamy dopiero późną jesienią tego roku.
 3. Startup tworzący gry komputerowe
  Załóżmy, że startup tworzy nową grę komputerową. Na swoje prace otrzymał dotację. Dotacja pokrywa 60 proc. wszystkich kosztów związanych z jej wytworzeniem…
  Jeśli potwierdzimy, że gra komputerowe powstanie w ramach działalności B+R, a więc jest innowacyjnym, autorskim programem komputerowym, to startup będzie mógł skorzystać z Ulgi B+R. Ale tylko na etapie tworzenia gry, czyli analizy, projektowania, wykonania, testowania i wdrożenia i tylko w zakresie wkładu własnego, czyli własnych wydatków związanych z procesem wytworzenia gry. Co ważne, koszty kwalifikowane, które zostaną sfinansowane w ramach dotacji, nie będą mogły być rozliczone w ramach Ulgi B+R. Wynika to z tego, że nie są stanowią one kosztu podatkowego. Z kolei na etapie komercjalizacji, czyli sprzedaży gry, startup będzie mógł skorzystać z IP BOX.

Podsumowując, możliwości jest bardzo dużo. Aby skorzystać z Ulgi B+R przedsiębiorca musi wykazać, że w ramach działalności B+R pracuje nad innowacyjnym i autorskim rozwiązaniem. Ulga B+R jest dostępna na etapie tworzenia – badań i analiz, projektowania, testów i wdrożenia produktu. Z kolei IP BOX jest dostępny na etapie komercjalizacji produktu. Od początku 2021 r. planuje się też wprowadzenie ulgi na robotyzację, która ma być oparta o założenia Ulgi B+R.

– Zwracam jednak uwagę na to, że każdy przypadek do potencjalnego zastosowania wskazanych zachęt podatkowych powinien być analizowany indywidualnie. To złożona tematyka, która zależy od stosowania wielu regulacji prawnych i podatkowych. Ich połączenie jednak może okazać się bardzo korzystne dla przedsiębiorców inwestujących w innowacyjne rozwiązania – podsumowuje Urszula Uchmańska z Crido.


Pozostałe artykuły