Otwórz drzwi innowacjom w 2019 roku!

Agencja Rozwoju Przemysłu zachęca do składania wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.
I runda konkursu 3/2019 na granty na transfer technologii rozpocznie się już 18 stycznia 2019 r. i potrwa do 31 stycznia 2019 r.
Konkurs podzielony jest na miesięczne rundy i będzie trwał do 31 grudnia 2019 r.

 

Granty są przeznaczone na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych). Wnioski konkursowe muszą spełniać warunki innowacyjności (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat), a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów powinna wynosić 100 000,00 PLN, a maksymalna wartość grantów, jakie Wnioskodawca może otrzymać wynosi 200 000,00 EUR.

 

Nabór wniosków o powierzenie grantu na doradztwo technologiczne, prawne oraz w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych będzie miał charakter naboru ciągłego do końca 2019 r.

 

www.siecotwartychinnowacji.pl