Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) aktualizacja 2021 r.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021. r. wprowadzone zostały zmiany w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS) obejmujące:

  • zmianę liczby KIS z 14 do 13 (włączenie KIS 11 Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna do KIS 9 Elektronika i fotonika);
  • dodanie podobszaru VII Metodyka i technologia sztucznej inteligencji w KIS 10 Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne;
  • dodanie nowych zagadnień w KIS 3 Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

 

Lista krajowych inteligentnych specjalizacji

(obowiązuje 1 stycznia 2021 r.)

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA  I ŚRODOWISKOWA

KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty  i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo

KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE  (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty  o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy  i nanoprodukty

KIS 9. Elektronika i fotonika

KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne

KIS 11. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

KIS 12. Inteligentne technologie kreacyjne

KIS 13. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej  gospodarki i  jej konkurencyjności  na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym.

Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.

Oficjalna strona Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: smart.gov.pl

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje


Pozostałe artykuły