II nabór Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii już OTWARTY! Zapraszamy do składania wniosków

Dziś rozpoczęliśmy II nabór Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii w projekcie grantowym ARP S.A. „Sieć otwartych innowacji” realizowanym w ramach I komponentu Działania 2.2 „Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Granty mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów transferu (zakupu) technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Wsparcie finansowe w formie częściowej refundacji kosztów (intensywność wsparcia zgodnie z mapą pomocy regionalnej) obejmuje zakup licencji lub prawa własności (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) do innowacyjnej technologii. Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz mieścić się w poniższym katalogu:

  • patenty lub zgłoszenia patentów;
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;
  • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);
  • prawa do chronionych odmian roślin;
  • topografia układów scalonych;
  • know-how.

Wnioskodawcami mogą być jedynie mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Minimalna wartość nabywanej technologii wynosi 100.000 PLN; maksymalna wartość nabywanej technologii nie została określona.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 200.000 EUR. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania może wynieść od 30% do 70% kosztów nabycia technologii, zgodnie z pułapami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Konkurs trwa do upływu dnia 31 grudnia 2018 r. i jest podzielony na rundy. W ramach pierwszej rundy wnioski o powierzenie grantu mogą być składane w terminie od 29 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. do godz. 23:59:00 czasu lokalnego. Uruchomienie każdej kolejnej rundy konkursu uzależnione będzie od dostępności środków przeznaczonych na konkurs na dany rok kalendarzowy, tj. kwoty 30.000.000 PLN.

Zapraszamy do składania Wniosków

 

Granty na transfer technologii


Pozostałe artykuły