II nabór Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii już OTWARTY! Zapraszamy do składania wniosków

Dziś rozpoczęliśmy II nabór Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii w projekcie grantowym ARP S.A. „Sieć otwartych innowacji” realizowanym w ramach I komponentu Działania 2.2 „Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Granty mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów transferu (zakupu) technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Wsparcie finansowe w formie częściowej refundacji kosztów (intensywność wsparcia zgodnie z mapą pomocy regionalnej) obejmuje zakup licencji lub prawa własności (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) do innowacyjnej technologii. Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz mieścić się w poniższym katalogu:

  • patenty lub zgłoszenia patentów;
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;
  • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);
  • prawa do chronionych odmian roślin;
  • topografia układów scalonych;
  • know-how.

Wnioskodawcami mogą być jedynie mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Minimalna wartość nabywanej technologii wynosi 100.000 PLN; maksymalna wartość nabywanej technologii nie została określona.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 200.000 EUR. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania może wynieść od 30% do 70% kosztów nabycia technologii, zgodnie z pułapami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Konkurs trwa do upływu dnia 31 grudnia 2018 r. i jest podzielony na rundy. W ramach pierwszej rundy wnioski o powierzenie grantu mogą być składane w terminie od 29 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. do godz. 23:59:00 czasu lokalnego. Uruchomienie każdej kolejnej rundy konkursu uzależnione będzie od dostępności środków przeznaczonych na konkurs na dany rok kalendarzowy, tj. kwoty 30.000.000 PLN.

Zapraszamy do składania Wniosków

 

https://siecotwartychinnowacji.pl/transfer-technologii/


Pozostałe artykuły