Usługi wyceny wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) dla potrzeb transakcyjnych

Usługi wyceny wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) dla potrzeb transakcyjnych:

Wycena technologii ma na celu rzetelne ustalenie (według profesjonalnych standardów) skalkulowanych wartości technologii będących przedmiotem transferu.

Każda przygotowywana w ramach Projektu SOI transakcja transferu technologii (przy pomocy Brokerów Technologii lub w ramach doradztwa SOI) będzie musiała posiadać lub uzyskać taką wycenę technologii – właśnie w ramach doradztwa.

Jeżeli technologia została wyceniona przez inne podmioty niezwiązane z Projektem SOI – taka wycena zostanie oceniona w ramach merytorycznej oceny wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii.

Dofinansowaniu w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji” podlegać będą następujące Usługi doradcze o charakterze wyceny WNiP

 • Usługa wyceny WNiP ma prowadzić do rzetelnego ustalenia wartości technologii będącej przedmiotem transferu. W wyniku przeprowadzenia wyceny WNiP, wykonawca każdorazowo przygotowuje raport z wyceny technologii opracowany zgodnie z jedną z czterech metod wyceny:
  • DCF (Discounted Cash Flow);
  • rNPV (Risk Adjusted Net Present Value);
  • RFR (Relief From Royalities);
  • porównawczą.

i zawierający co najmniej:

 • Identyfikację przedmiotu wyceny w zakresie:
  • prawnym (forma i zakres ochrony, istniejące roszczenia, prawdopodobieństwo zaistnienia roszczeń w przyszłości), możliwość korzystania z wycenianego prawa IP indywidualnie/konieczność posiadania dostępu do innych praw IP, możliwość rozwijania technologii;
  • etapu rozwoju technologii i jej rodzaju – czy jest już stosowana na terytorium Polski, na jakim etapie rozwoju jest technologia, czy i jeśli tak, jakich nakładów finansowych jeszcze wymaga jej rozwój, jak długo zajmie jej rozwój, ile kosztuje implementacja technologii i ile czasu zajmie implementacja technologii (transakcje będą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na skalę kraju i muszą wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Projekty, które spełnią kryteria dostępu muszą być w fazie rozwoju określanej na poziomie TRL 7-9 co oznacza, że są to projekty, tuż przed wprowadzeniem na rynek lub nawet w fazie rynkowej);
  • opis stanu techniki i identyfikacja czynników przewagi konkurencyjnej związanej z korzystaniem z wycenianej technologii (innowacja produktowa/procesowa), uzasadnienie okresu przewagi konkurencyjnej w kontekście tempa postępu technicznego i możliwych do wdrożenia rozwiązań konkurencyjnych;
  • prognozowane korzyści finansowe i pozamaterialne, wynikające z zastosowania technologii – prognozowane przychody, koszty (źródła informacji, raporty, analizy rynku, które zostały w tym celu pozyskane);
  • zidentyfikowane czynniki ryzyka we wprowadzeniu technologii na rynek oraz rozpoznane sposoby i koszty ograniczenia poszczególnych czynników ryzyka, możliwe do przewidzenia i prawdopodobne zdarzenia o znaczeniu katastrofy, które uniemożliwią realizację celów związanych z wdrożeniem technologii;
  • uzasadnienie doboru zastosowanej metody wyceny, wykazanie działań podjętych w celu ustalenia warunków informacyjnych procesu wyceny, w tym obiektywizacji parametrów finansowych i ekonomicznych zastosowanych w modelu wyceny, np.: wyniki wyszukiwania informacji o porównywalnych transakcjach rynkowych, opłatach licencyjnych, danych rynkowych o konkurencji, danych statystycznych) wraz ze wskazaniem źródeł;
  • zwięzłą identyfikację zastosowanej metody wyceny wraz ze wskazaniem wzorów matematycznych i opisem parametrów;
  • wyliczenie wartości technologii, przedstawione w tabeli, zawierające wszelkie niezbędne dane do jasnego i czytelnego odczytania wyliczeń oraz dokonania weryfikacji ich poprawności, zgodnie z podanym wzorem;
  • dokumentację w zakresie ustalenia kluczowych parametrów finansowych, załączoną do raportu, w tym:
  • wyniki wyszukiwania informacji w komercyjnych bazach danych transakcyjnych;
  • opis sposobu ustalenia kosztu kapitału, w przypadku zastosowania rachunku dyskontowego;
  • wyniki analiz benchmarketingowych, jeżeli takie analizy miały miejsce (np.: ustalenie rentowności uzyskiwanej przez podmioty prowadzące działalność w danej niszy rynkowej);
  • szczegółowe dane w zakresie ochrony prawnej technologii (skany dokumentów, wyniki poszukiwań patentowych).
 • W przypadku wyceny dla potrzeb transferu technologii, polegającego na udzieleniu licencji, raport z wyceny, oprócz informacji wskazanych powyżej musi zawierać:
  • stawkę opłat licencyjnych, która powinna zostać ustalona na podstawie analizy porównawczej (warunki umów licencyjnych pozyskane z komercyjnych baz danych), a w przypadku gdy nie jest to możliwe, szacunki z wykorzystaniem podejścia dochodowego (zasada alokacji zysku).
  • stawka opłat licencyjnych powinna zostać ustalona w relacji do zakresu korzystania z praw majątkowych do technologii i innych kluczowych warunków zawieranych umów licencyjnych (wyłączność/niewyłączność; zakres terytorialny licencji; czas trwania; pola eksploatacji/zakres korzystania; istniejące dodatkowe, poza opłatą licencyjną, świadczenia licencjobiorcy na rzecz licencjodawcy; schemat rozliczeń, istnienie pierwszeństwa nabycia praw do technologii przez licencjobiorcę).
WordPress Themes