Usługi doradcze o charakterze technologicznym

Usługi doradcze o charakterze technologicznym:

 • związane z dopasowaniem technologii pod względem technicznym, środowiskowym, ekonomicznym do potrzeb przedsiębiorcy, w formie audytu technologicznego: w zakresie zagadnień produkcyjno-technologicznych, zarządzania inwestycjami, zarządzania w zakresie implementacji nowych rozwiązań, działalności operacyjnej (struktura procesów produkcyjnych, automatyzacja produkcji), działalności badawczo-rozwojowej (poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, zakres, forma, strategia badawczo-rozwojowa), sposobów zarządzania jakością (przyjęte standardy, stosowane procesy kontroli);
 • związane m.in. z koniecznością prowadzenia prac dostosowujących zakupioną technologię do potrzeb i specyfiki działalności grantobiorcy w okresie wdrażania technologii.

W ramach usług doradczych o charakterze technologicznym Wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty na następujący zakres doradztwa:

 • Due diligence technologiczne
  • Cel: Wykonanie Due diligence technologicznego pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron aktualnie wykorzystywanej technologii oraz wskazuje szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem innowacji poprzez analizę rynku i trendów rozwojowych.
  • Opis: Due diligence technologiczne to usługa, która polega na ocenie technologii będącej w fazie badań lub dojrzałości komercyjnej pod kątem aktualnych trendów rynkowych, potencjału oraz szans i przeszkód w komercjalizacji i rozwoju. Analizowana jest również aktualnie wykorzystywana przez przedsiębiorcę technologia, co daje pełniejszy obraz ścieżek rozwoju.
  • W skład szczegółowego Due Diligence technologicznego wchodzi:
   • opis obecnego stanu badań i technologii;
   • analiza trendów prac R&D w rozpatrywanym obszarze;
   • porównanie danego rozwiązania w stosunku do obecnych i rozwijanych technologii;
   • ocena wpływu otoczenia regulacyjnego;
   • analiza czynników decydujących o adaptacji na rynku oraz potencjalnych barierach;
   • identyfikacja właściwych rynków dla komercjalizacji (stan obecny rynku oraz jego dynamika rozwoju);
   • rekomendacja optymalnego scenariusza komercjalizacji.
   • Wyszczególnione elementy w zależności od indywidualnego przypadku mogą zostać szerzej opisane lub pominięte w analizie.
  • Wynik: Efektem analizy jest dokument zawierający wyszczególnione powyżej elementy oraz rekomendację inwestycji w nową technologię wraz ze wskazaniem potencjalnych korzyści i zagrożeń, którego druga częścią jest opinia dot. projektów badawczo-rozwojowych w odniesieniu do otoczenia firmy i kluczowych trendów rynkowych wraz z długoterminową prognozą rozwoju danej technologii.
 • Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa
  • Cel: Audyt innowacyjności wskazuje obszary działalności przedsiębiorstwa, w których wdrożenie innowacji może przynieść wymierne korzyści.
  • Opis: Audyt innowacyjności to ocena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie wdrożenia technologii będącej przedmiotem zainteresowania przedsiębiorcy. W efekcie zakupienia i wdrożenia technologii, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej działalności nowy lub istotnie ulepszony produkt lub usługę, nowy lub istotnie ulepszony proces, nową metodę marketingową lub nową metodę organizacyjną w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Na audyt innowacyjności składają się następujące elementy:
   • analiza możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na innowacyjną technologię;
   • analiza struktury przedsiębiorstwa oraz aktualnie wykorzystywanych technologii/procesów pod kątem możliwości wdrożenia innowacji, zakupu technologii wraz ze wskazaniem ich podstawowych parametrów;
   • analiza pozycji rynkowej oraz wypływu wdrożenia innowacji;
   • analiza SWOT planowanej działalności (ocena wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy lub planowane przedsięwzięcie, w tym możliwości i skutki realizacji przedsięwzięcia, ocena koniunktury, sezonowości na prowadzenie działalności gospodarczej);
   • audyt działalności badawczo-rozwojowej firmy, m.in. strategii działalności B+R, stosowanych procedur, analiz cyklu życiowych, realizowane projekty innowacyjne, zakres i formy prowadzonej działalności B+R;
   • audyt jakości – organizacja funkcji zapewnienia jakości w firmie, standardy, stosowane procesy kontroli (m.in. kontrola jakości dostaw), w tym ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (ISO 9001, ISO 14 001, ISO 18 001);
   • analiza systemu rozwoju zasobów ludzkich;
   • ocena możliwości doskonalenia wydolności procesu produkcyjnego (Lean Manufacturing, Six Sigma) – audyt działalności operacyjnej firmy, w tym: struktury procesów produkcyjnych, przepływów materiałowych, automatyzacji produkcji, utrzymania, zagadnienia bezpieczeństwa, identyfikacja „wąskich gardeł”.
  • Wynik: Efektem audytu jest dokument zawierający wymienione powyżej elementy oraz rekomendacje dotyczące obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których zalecane jest wdrażanie innowacji. Dokument ten dodatkowo przedstawia pozycję firmy na rynku wraz ze zidentyfikowanymi elementami działalności operacyjnej oraz systemu zarządzania jakością, które są kluczowe do jej podniesienia lub utrzymania.
 • Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii
  • Cel: Rozpoznanie otoczenia rynkowego i konkurencji wraz z identyfikacją kluczowych czynników technicznych decydujących o sukcesie rynkowym.
  • Opis: Analiza rynku obejmuje: analizę popytu, analizę konkurencji oraz analizę pozycji rynkowej. Działania te mają na celu ujawnienie wszystkich szans (możliwości działania) i zagrożeń tkwiących w otoczeniu oraz ocenę konkurencyjności własnych zasobów i dotychczasowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa pod kątem dostępnych technologii. Elementami tej analizy są:

   • analiza popytu na produkty/usługi oferowane przez przedsiębiorstwo (aktualne zapotrzebowanie oraz perspektywy rozwoju dla rynku, na którym przedsiębiorstwo działa lub chce rozpocząć działanie);
   • analiza pozycji rynkowej/benchmarking (analiza otoczenia konkurencyjnego – najbliższe otoczenie, makro otoczenie, obszar docelowego rynku);
   • sprofilowanie działalności w otoczeniu konkurencyjnym (wyodrębnienie niszy rynkowej, zdiagnozowanych potrzeb klientów itp.);
   • porównanie wartości i cen produktów/usług oferowanych przez firmę względem konkurencji;
   • określenie poziomu rozwoju rynku z użyciem modelu cyklu życia produktu (tj. przypisanie rynkowi jednej z kategorii np. powstający, rozwijający się, zanikający) i umiejscowienie produktów firmy na ww. modelu;
   • Zdefiniowanie otoczenia technologicznego, związane z powstawaniem nowych produktów i ich innowacyjnością na rynku.
  • Wynik: Raport przedstawiający pozycję firmy oraz jej produktów na rynku, wskazuje kluczowe przewagi i ryzyka związane z rozwojem technologii i oferty konkurencyjnej.
 • Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenia innowacji
  • Cel: Określenie zmian koniecznych do wprowadzenia w przedsiębiorstwie w celu efektywniejszego i szybszego wdrażania innowacji.
  • Opis: Istotą struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa są zależności (relacje) między jednostkami organizacyjnymi. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa jest narzędziem zarządzania i decyduje o skuteczności przedsiębiorstwa. Jest zatem czynnikiem, od którego zależy sukces firmy na rynku. Optymalizacja struktury przedsiębiorstwa jest usługą opracowania, doradztwa i wdrożenia zmian strukturalnych mających na celu optymalizację istniejącej struktury organizacyjnej, a przez to podniesienie efektywności przedsiębiorstwa. Zmiany mogą zostać wprowadzane odcinkowo lub kompleksowo. Uwarunkowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie to m.in.: czynniki zarządcze (zindywidualizowana strategia wprowadzania zmian, zaangażowanie kierownictwa, ustalenie wspólnych celów, ustalenie ról i odpowiedzialności); czynniki ludzkie (komunikacja, informowanie i zaangażowanie pracowników oraz finansowe planowanie budżetów i analiza finansowa projektów.
  • Wynik: Dokument określający preferowaną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa wraz z rekomendacją wprowadzenia zmian. Określenie dokumentów strategicznych oraz ich najważniejszych elementów definiujących cel wprowadzanych zmian, kompetencje, role oraz odpowiedzialność osób w tym na stanowiskach kierowniczych decydujących o wdrażaniu innowacyjności w przedsiębiorstwie.
 • Ocena innowacyjności technologii
  • Cel: Ocena innowacyjności konkretnej technologii i jej potencjału wdrożeniowego
  • Opis: Podstawowym celem oceny jest potwierdzenie innowacyjności technologii i określenie jej skali oraz zidentyfikowanie ryzyka jej wdrożenia. Skala zastosowanej innowacyjności może być krajowa lub światowa. Badane będą również ramy czasowe stosowania technologii. Analizie i badaniu zostaną poddane takie kwestie jak:
   • czy na rynku są dostępne produkty lub usługi, które mają być wynikiem wdrożenia technologii;
   • na czym polega nowość i innowacyjność produktu lub usługi w stosunku produktów lub usług już istniejących na rynku;
   • jakie są właściwości i parametry technologiczne i użytkowe, które przesądzają o przewadze nad innymi produktami lub usługami z danej branży.
  • W ocenie innowacyjności technologii podane zostaną wszelkie możliwe źródła, na podstawie których określono innowacyjność, z podaniem tytułów raportów, roczników statystycznych i dat ich wydania, adresów stron internetowych, roczników publikacji itp. oraz wskazaniem miejsca ich dostępności. Ocena technologii będzie również obejmować prognozę rozwoju danej technologii, w wymiarze gospodarczym, społecznym, politycznym i ekologicznym. Polega również, na ocenie wyboru innych możliwości, alternatyw.
  • Wynik: Dokument zawierający ocenę innowacyjności danej technologii, jej przydatności względem danego przedsiębiorstwa oraz wykonalności jej wdrożenia.

Załączniki do pobrania

WordPress Themes