Usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym

Usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym:

związane z konstruowaniem umowy nabycia WNiP w celu zapewnienia bezpieczeństwa stron i efektywności transakcji:

 • weryfikacja, czy sprzedający technologię jest rzeczywiście uprawniony do jej sprzedaży, czy udzielenia licencji;
 • jaki jest faktyczny poziom ochrony danej technologii i jaki jest jej zasięg terytorialny, czy występują (a jeśli tak, to jakie) prawa zależne i jaki mają one wpływ na wdrożenie technologii;
 • czy przedsiębiorca będzie miał możliwość rozwijania zakupionej technologii.

W ramach usług doradczych o charakterze prawnym i prawno-patentowym wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty na następujący zakres doradztwa:

 • konstruowanie umowy transferu technologii – w tym w szczególności:
  • określenie rodzaju umowy;
  • wskazanie stron umowy;
  • precyzyjne wskazanie przedmiotu umowy;
  • weryfikacja posiadania przez Dawcę technologii praw do technologii;
  • zawarcie postanowień przedmiotowo istotnych dla danego typu umowy (essentialia negotii);
  • zawarcie w umowie ustaleń stron i postanowień o charakterze istotnym dla stron (accidentalia negotii);
  • doradztwo w zakresie skutków podatkowych transferu technologii;

przewidywany czas doradztwa – 16 godzin.

 • negocjacje postanowień umowy między stronami transferu technologii, w imieniu grantobiorcy

przewidywany czas doradztwa – 8 godzin.

 • weryfikacja umowy transferu technologii wraz z doradztwem w tym zakresie, w tym w szczególności pod kątem:
  • zgodności postanowień umowy z przepisami prawa;
  • planami biorcy technologii;
  • posiadania przez Dawcę technologii praw do technologii;
  • skutków podatkowych umowy;
  • ryzyk prawnych wynikających z umowy dla Wnioskodawcy;

przewidywany czas doradztwa – 12 godzin.

 • badanie przedmiotu transferu technologii pod względem prawno-patentowym, w tym w szczególności:
  • weryfikacja statusu prawnego i możliwości występowania praw osób trzecich stanowiących ryzyko prawne (podstawa do odmowy udzielenia prawa wyłącznego, podstawa do unieważnienia prawa wyłącznego, podstawa do wystąpienia z roszczeniami wobec podmiotu stosującego technologię) dla technologii poprzez badanie tzw. „czystości patentowej” w odniesieniu do technologii chronionych patentem jak i innymi prawami wyłącznymi lub w odniesieniu do zgłoszeń) we właściwych rejestrach, w tym prowadzonym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych (COBORU), World Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent Office (EPO), Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i komercyjnych bazach danych.

przewidywany czas doradztwa – 18 godzin.

 • doradztwo w zakresie dalszej ochrony technologii będącej przedmiotem transferu, w tym co do strategii zarządzania prawami własności intelektualnej do technologii

przewidywany czas doradztwa – 3 godziny.

 • doradztwo w zakresie podatkowych aspektów transferu technologii

przewidywany czas doradztwa – 4 godziny.

WordPress Themes