Granty na transfer technologii

Konkurs 3/2019 na granty na transfer technologii – 18 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. 

Nabór wniosków na granty na transfer technologii w ramach Konkursu 3/2019
Projekt grantowy Sieć otwartych innowacji
w ramach  Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
 Dla kogo?
 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa
 Na co?  Zwrot kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym:

 • patenty lub zgłoszenia patentów
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych
 • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how
 Termin naboru wniosków  Od 18 stycznia do 31 grudnia 2019 r.  Konkurs podzielony jest na miesięczne rundy:

 • I runda: od 18 stycznia do 31 stycznia 2019 r.
 • II runda: od 1 lutego do 28 lutego 2019 r
 • III runda: od 1 marca do 31 marca 2019 r.
 • IV runda: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.
 • V runda: od 1 maja do 31 maja 2019 r.
 • VI runda: od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.
 • VII runda: od 1 lipca do 31 lipca 2019 r.
 • VIII runda: od 1 do 31 sierpnia 2019 r. 
 • IX runda: od 1 do 30 września 2019 r. 
 • X runda: od 1 do 31 października 2019 r.
 • XI runda: od 1 do 30 listopada 2019 r.
 • XII runda: od 1 do 31 grudnia 2019 r. (do godziny 23:59:00)
 Orientacyjny termin   rozstrzygnięcia  W terminie 3 miesięcy od zakończenia każdej rundy
 Dofinansowanie
 Grant jest udzielany w ramach jednej z następujących przeznaczeń pomocy:
 
 • regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki      z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.) albo

 

 • pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.)

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR

 Budżet konkursu  50 000 000,00 PLN
 Minimalny wkład własny
 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
 
Wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
 Kryteria wyboru projektów Określone w Przewodniku po kryteriach wyboru Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii
 Sposób składania wniosków

 

 

 Miejsce składania wniosków

 W formie:

 • elektronicznej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Obsługi Projektów (link do systemu: https://generator.ptt.arp.pl) bez załączników oraz

 

 • w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z ISOP wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie przeprowadzania konkursu.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa
Centrum Bankowo Finansowe – wejście „C”, piętro 4 (recepcja)

 Inne ważne informacje             o konkursie

 • Technologia stanowi innowację produktową lub procesową
 • Wdrożenie technologii musi nastąpić do 31 grudnia 2022 r.
 • Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące transferu i wdrożenia technologii. Koszt wdrożenia nie jest objęty grantem
 • Wnioskodawca nie może rozpocząć realizacji Projektu przed dniem złożenia Wniosku
 • Biorca musi nabyć technologię na warunkach rynkowych od Dawcy niepowiązanego z nim kapitałowo, osobowo bądź faktycznie
 • Nabywana technologia musi być co najmniej na poziomie TRL 7
 • Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana
  i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat
 • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu
 Kontakt

Dokumentacja do pobrania: III nabór

Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Projektu „Sieć Otwartych Innowacji”, konkurs 3/2019

Załączniki do Regulaminu

Zał. 1: Przewodnik po kryteriach wyboru Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii

Zał. 2: Lista dokumentów do Wniosku

Zał. 3: Wzór wniosku o powierzenie grantu

Zał. 4: Część finansowa wniosku

Zał. 5: Załączniki do Wniosku o powierzenie grantu, zip

Zał. 6: Instrukcja wypełniania Wniosku o powierzenie grantu

Zał. 7: Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o powierzenie grantu

Zał. 8: Wzór Umowy o powierzenie grantu

Zał. 9: Wytyczne dotyczące prawidłowego przygotowania weksla in blanco

Załączniki do Umowy

Wzór umowy o powierzenie grantu na transfer technologii

Zał. 4: Wzór weksla in blanco

Zał. 5: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Zał. 6: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku występowania poręczyciela

Zał. 7: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych

Zał. 8: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych, w przypadku występowania poręczyciela

Zał. 9: Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez współmałżonka na wystawienie weksla in blanco zabezpieczającego prawidłową realizację Umowy

Zał. 10: Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez małżonka na udzielenie przez współmałżonka poręczenia wekslowego na wekslu in blanco w celu zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu

Zał. 11: Oświadczenie Grantobiorcy o niepozostawaniu w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej

Zał. 12: Oświadczenie Grantobiorcy i współmałżonka o sytuacji majątkowej

Zał. 13: Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka

Dokumentacja archiwalna: II nabór

Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Projektu „Sieć otwartych innowacji”, konkurs 2/2018

Załącznik 1: Przewodnik po kryteriach wyboru Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii

Załącznik 2: Opinia o innowacyjności

Załącznik 3: Wzór oświadczenia o spełnianiu kryterium MSP

Załącznik 4: Wzór oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

Załącznik 5: Wzór oświadczenia o otrzymanej albo nieotrzymanej pomocy de minimis

Załącznik 6: Wzór oświadczenia o adresie zamieszkania

Załącznik 7: Wzór oświadczenia o numerze PESEL

Załącznik 8: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik 9: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 10: Oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie na wystąpienie do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i Biura Informacji Kredytowej S.A.

Załącznik 11: Oświadczenie Wnioskodawcy o zakazie delokalizacji (jeśli dotyczy)

Załącznik 12: Wzór wniosku o powierzenie grantu

Załącznik 12.1: Część finansowa wniosku

Załącznik 13: Instrukcja wypełniania Wniosku o powierzenie grantu

Załącznik 14: Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o powierzenie grantu

Załącznik 1 do załącznika 14: Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia Umowy o powierzenie grantu (jeśli dotyczy)

Załącznik 2 do załącznika 14: Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

Załącznik 3 do załącznika 14: Oświadczenie Wnioskodawcy o aktualności danych i złożonych oświadczeń

Załącznik 4 do załącznika 14: Oświadczenie ze wskazanym rachunkiem bankowym, na które ma być wpłacony grant

Załącznik 15: Wzór Umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami

Załącznik 16: Wytyczne dotyczące prawidłowego przygotowania weksla in blanco

Dokumentacja archiwalna

Dokumentacja archiwalna - I nabór:

Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Projektu „Sieć otwartych innowacji”, konkurs 1/2017

Załącznik 1: Przewodnik po kryteriach wyboru Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii

Załącznik 2: Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach POIR, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej

Załącznik 3: Wzór oświadczenia o spełnianiu kryterium MSP

Załącznik 4: Wzór oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

Załącznik 5: Wzór oświadczenia o otrzymanej albo nieotrzymanej pomocy de minimis

Załącznik 6: Wzór oświadczenia o adresie zamieszkania

Załącznik 7: Wzór oświadczenia o numerze PESEL

Załącznik 8: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik 9: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 10: Oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie na wystąpienie do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i Biura Informacji Kredytowej S.A.

Załącznik 11: Oświadczenie Wnioskodawcy o zakazie delokalizacji (jeśli dotyczy)

Załącznik 12: Wzór wniosku o powierzenie grantu

Załącznik 12.1: Część finansowa wniosku

Załącznik 13: Instrukcja wypełniania Wniosku o powierzenie grantu

Załącznik 14: Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o powierzenie grantu

Załącznik 1 do załącznika 14: Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia Umowy o powierzenie grantu (jeśli dotyczy)

Załącznik 2 do załącznika 14: Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

Załącznik 3 do załącznika 14: Oświadczenie Wnioskodawcy o aktualności danych i złożonych oświadczeń

Załącznik 4 do załącznika 14: Oświadczenie ze wskazanym rachunkiem bankowym, na które ma być wpłacony grant

Załącznik 15: Wzór Umowy o powierzenie grantu

Załącznik 5 do załącznika 15: Wzór weksla in blanco

Załącznik 6 do załącznika 15: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (bez poręczyciela)

Załącznik 7 do załącznika 15: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku występowania poręczyciela

Załącznik 8 do załącznika 15: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych

Załącznik 9 do załącznika 15: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych, w przypadku występowania poręczyciela

Załącznik 10 do załącznika 15: Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez współmałżonka na wystawienie weksla „in blanco” zabezpieczającego prawidłową realizację Umowy (jeżeli dotyczy)

Załącznik 11 do załącznika 15: Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez małżonka na udzielenie przez współmałżonka poręczenia wekslowego na wekslu in blanco w celu zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu (jeżeli dotyczy)

Załącznik 12 do załącznika 15: Oświadczenie Grantobiorcy o niepozostawaniu w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej (jeżeli dotyczy)

Załącznik 13 do załącznika 15: Oświadczenie Grantobiorcy i współmałżonka o sytuacji majątkowej (jeżeli dotyczy)

Załącznik 14 do załącznika 15: Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (jeśli dotyczy)

Załącznik 15 do załącznika 15: Oświadczenie o istnieniu/nie istnieniu powiązań Grantobiorcy ze Skarbem Państwa

Załącznik 16: Wytyczne dotyczące prawidłowego przygotowania weksla in blanco

Załączniki do pobrania

WordPress Themes