Granty na transfer technologii

 II nabór wniosków o grant na transfer technologii OTWARTY!

Zapraszamy do składania Wniosków!

Ogłoszenie o uruchomieniu drugiego naboru wniosków o grant na transfer technologii

Projekt grantowy „Sieć Otwartych Innowacji”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Przedmiotem drugiego naboru wniosków o powierzenie grantu dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej jest wsparcie finansowe projektów obejmujących zakup licencji lub prawa własności (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) do innowacyjnej technologii, jak również wdrożenie nabytej w ramach projektu technologii do działalności przedsiębiorstwa (koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem). Efektem tego wdrożenia musi być wzrost przychodów ze sprzedaży w trzyletnim okresie od wdrożenia innowacyjnej technologii nabytej w ramach projektu.

 

Na co można otrzymać grant:

koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.:

  • patenty lub zgłoszenia patentów;
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;
  • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);
  • prawa do chronionych odmian roślin;
  • topografia układów scalonych;
  • know-how

Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Podmiot nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o grant.

Konkurs trwa do upływu dnia 31 grudnia 2018 r. i jest podzielony na rundy.

I runda: wnioski o powierzenie grantu mogą być składane w terminie od 29 czerwca 2018 do 31 lipca 2018 do godz. 23:59:00 czasu lokalnego.

II runda: wnioski o powierzenie grantu mogą być składane w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59:00 czasu lokalnego.

III runda: wnioski o powierzenie grantu mogą być składane w terminie od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r. do godz. 23:59:00 czasu lokalnego.

Uruchomienie każdej kolejnej rundy konkursu uzależnione będzie od dostępności środków przeznaczonych na konkurs na dany rok kalendarzowy.

Niezależnie od powyższych informacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. może ogłosić wcześniejsze zakończenie konkursu. Powyższe nastąpi za pośrednictwem strony internetowej projektu www.siecotwartychinnowacji.pl w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia.

Dokumenty do pobrania: poniżej

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia pierwszej rundy konkursuI runda – październik 2018 r.;  II runda – listopad 2018 r.; III runda – grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa; Centrum Bankowo Finansowe – wejście „C”, piętro 4 (recepcja)

Sposób składania wniosków:  poprzez ISOP (dostępnym pod adresem: https://generator.ptt.arp.pl/user/login/) oraz w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z ISOP wraz z załącznikami.

Kryteria wyboru projektów: kryteria zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100.000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR

Ogólna pula środków przeznaczona na granty: 30.000.000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: do 70% kosztów nabycia technologii

Poziom dofinansowania: Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z pułapami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Minimalny wkład własny: 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Pytania i odpowiedzi: Dodatkowe informacje dla ubiegających się o grant udzielane są pod nr infolinii 22 695 37 88, jak również pod adresem e-mail: soi@arp.pl; tutaj znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące grantów na transfer technologii.

Załączniki do pobrania

Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Projektu „Sieć otwartych innowacji”, konkurs 2/2018

Załącznik 1: Przewodnik po kryteriach wyboru Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii

Załącznik 2: Opinia o innowacyjności

Załącznik 3: Wzór oświadczenia o spełnianiu kryterium MSP

Załącznik 4: Wzór oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

Załącznik 5: Wzór oświadczenia o otrzymanej albo nieotrzymanej pomocy de minimis

Załącznik 6: Wzór oświadczenia o adresie zamieszkania

Załącznik 7: Wzór oświadczenia o numerze PESEL

Załącznik 8: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik 9: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 10: Oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie na wystąpienie do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i Biura Informacji Kredytowej S.A.

Załącznik 11: Oświadczenie Wnioskodawcy o zakazie delokalizacji (jeśli dotyczy)

Załącznik 12: Wzór wniosku o powierzenie grantu

Załącznik 12.1: Część finansowa wniosku

Załącznik 13: Instrukcja wypełniania Wniosku o powierzenie grantu

Załącznik 14: Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o powierzenie grantu

Załącznik 1 do załącznika 14: Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia Umowy o powierzenie grantu (jeśli dotyczy)

Załącznik 2 do załącznika 14: Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

Załącznik 3 do załącznika 14: Oświadczenie Wnioskodawcy o aktualności danych i złożonych oświadczeń

Załącznik 4 do załącznika 14: Oświadczenie ze wskazanym rachunkiem bankowym, na które ma być wpłacony grant

Załącznik 15: Wzór Umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami

Załącznik 16: Wytyczne dotyczące prawidłowego przygotowania weksla in blanco

Dokumentacja archiwalna

Dokumentacja archiwalna - I nabór:

Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Projektu „Sieć otwartych innowacji”, konkurs 1/2017

Załącznik 1: Przewodnik po kryteriach wyboru Wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii

Załącznik 2: Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach POIR, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej

Załącznik 3: Wzór oświadczenia o spełnianiu kryterium MSP

Załącznik 4: Wzór oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

Załącznik 5: Wzór oświadczenia o otrzymanej albo nieotrzymanej pomocy de minimis

Załącznik 6: Wzór oświadczenia o adresie zamieszkania

Załącznik 7: Wzór oświadczenia o numerze PESEL

Załącznik 8: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik 9: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 10: Oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie na wystąpienie do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i Biura Informacji Kredytowej S.A.

Załącznik 11: Oświadczenie Wnioskodawcy o zakazie delokalizacji (jeśli dotyczy)

Załącznik 12: Wzór wniosku o powierzenie grantu

Załącznik 12.1: Część finansowa wniosku

Załącznik 13: Instrukcja wypełniania Wniosku o powierzenie grantu

Załącznik 14: Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o powierzenie grantu

Załącznik 1 do załącznika 14: Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia Umowy o powierzenie grantu (jeśli dotyczy)

Załącznik 2 do załącznika 14: Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

Załącznik 3 do załącznika 14: Oświadczenie Wnioskodawcy o aktualności danych i złożonych oświadczeń

Załącznik 4 do załącznika 14: Oświadczenie ze wskazanym rachunkiem bankowym, na które ma być wpłacony grant

Załącznik 15: Wzór Umowy o powierzenie grantu

Załącznik 5 do załącznika 15: Wzór weksla in blanco

Załącznik 6 do załącznika 15: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (bez poręczyciela)

Załącznik 7 do załącznika 15: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku występowania poręczyciela

Załącznik 8 do załącznika 15: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych

Załącznik 9 do załącznika 15: Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych, w przypadku występowania poręczyciela

Załącznik 10 do załącznika 15: Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez współmałżonka na wystawienie weksla „in blanco” zabezpieczającego prawidłową realizację Umowy (jeżeli dotyczy)

Załącznik 11 do załącznika 15: Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez małżonka na udzielenie przez współmałżonka poręczenia wekslowego na wekslu in blanco w celu zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu (jeżeli dotyczy)

Załącznik 12 do załącznika 15: Oświadczenie Grantobiorcy o niepozostawaniu w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej (jeżeli dotyczy)

Załącznik 13 do załącznika 15: Oświadczenie Grantobiorcy i współmałżonka o sytuacji majątkowej (jeżeli dotyczy)

Załącznik 14 do załącznika 15: Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (jeśli dotyczy)

Załącznik 15 do załącznika 15: Oświadczenie o istnieniu/nie istnieniu powiązań Grantobiorcy ze Skarbem Państwa

Załącznik 16: Wytyczne dotyczące prawidłowego przygotowania weksla in blanco

Załączniki do pobrania

WordPress Themes