Czym jest SOI ?

Sieć otwartych innowacji (SOI) to projekt dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Polega na kreowaniu i wspieraniu transakcji transferu technologii do przedsiębiorstw. Grantobiorcami (biorcami technologii) w projekcie będą przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Formy bezpośredniego wsparcia dla MŚP to:

 • działania brokerów technologii animujące transfer technologii (więcej…),
 • wsparcie merytoryczne w ramach usług doradczych (polega na przygotowaniu transakcji transferu technologii oraz zaangażowaniu w jego wdrażanie) (więcej…),
 • wsparcie finansowe nabycia prawa własności lub licencji do wykorzystania technologii (więcej…).

Warunkiem przystąpienia do programu jest – prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w Polsce.
Udzielanie pomocy finansowej na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) będzie odbywało się w formule projektów grantowych na drodze konkursu, na podstawie umów o powierzenie grantu.

ARP S.A. będzie ogłaszać konkursy w cyklach rocznych. Projekt przewidziano do realizacji od IV kwartału 2017 r. do maksymalnie IV kwartału 2022 r.
Projekt zakłada udzielanie pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020. Z Wnioskodawcami, którzy przejdą pozytywnie proces oceny zostaną podpisane umowy na realizację projektów.

W zakresie usług doradczych finansowanie będzie udzielane na wniosek MŚP w trybie ciągłym (na tego typu wsparcie nie będą ogłaszane nabory).

Innowację w SOI, zdefiniowano w następujący sposób: innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu. Tą węższą definicję innowacji można odnieść do definicji innowacji technologicznych w obrębie produktów i procesów (TPP) zastosowanej w drugim wydaniu Podręcznika Oslo. Innowacja marketingowa czy organizacyjna nie jest innowacją technologiczną, dlatego nie zawiera się w naszym rozumieniu innowacji.

Innowacja – wg definicji Oslo Manual (rekomendowanego przez OECD i UE podręcznika badań statystycznych innowacji) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Definicja obejmuje bardzo rozległy zakres możliwych innowacji.

W procesie tworzenia innowacji charakterystyczne są dwa etapy: opracowanie innowacyjnej technologii oraz jej wdrożenie. Ocena innowacyjności technologii podlegać będzie tym samym zasadom, które wykorzystywane są przy definiowaniu innowacyjności przy założeniu, że wdrożenie technologii jest wykonalne oraz technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Aby produkt lub proces były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy i stanowiły innowacyjność, przyjęto minimalny wymóg skali krajowej. Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana firma opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów. W celu dokładniejszego zdefiniowania innowacji w zależności od obecności danego rozwiązania na rynku określono ramy czasowe występowania innowacyjności – innowacja występuje jeśli jest:
– znana i stosowana w skali kraju poniżej 3 lat,
– znana i stosowana w skali międzynarodowej poniżej 5 lat.

TRANSFER TECHNOLOGII (źródło definicji: Słownik Innowacji – Leksykon haseł) to przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej i związanej z nią know-how, celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Transfer dokonuje się głównie pomiędzy sektorem nauki i badań, a sferą działalności gospodarczej, tworząc specyficzny pomost pomiędzy tymi światami. Proces ten zachodzi także wewnątrz sfery gospodarczej między przedsiębiorstwami oraz na jej styku: indywidualni wynalazcy – przedsiębiorcy. Partnerami są w różnych układach instytucje naukowo-badawcze, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz osoby prywatne.

Głównymi cechami rynku transferu technologii są:

 • istnienie elementów monopolu w wielu segmentach rynku;
 • słaba pozycja przetargowa kupującego;
 • łatwa segmentacja rynku;
 • wysoki stopień koncentracji geograficznej podaży i popytu;
 • silna korelacja pomiędzy handlem technologią oraz działalnością badawczo-rozwojową;
 • korelacja pomiędzy zapewnianiem ochrony patentowej i udostępnianiem licencji oraz pomiędzy eksportem produktów nasyconych technologią i udostępnianiem licencji;
 • ścisły związek pomiędzy technologią i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi;
 • pobudzone rynki dóbr inwestycyjnych i pracy wykwalifikowanej;
 • głębsze i silniejsze związki pomiędzy odbiorcą i dostawcą, aniżeli w przypadku handlu towarami.
WordPress Themes