FAQ 2

Czy mogę starać się o refundację wydatków, które ponosiłem w związku z projektem zakończonym w 2016 roku?

Jeśli inwestycja została już w pełni zrealizowana, to nie masz możliwości uzyskania dofinansowania. Fundusze Europejskie nie mogą bowiem finansować inwestycji już zakończonych

Mówi o tym art. 65. Rozporządzenia nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne, wskazujące zasady wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014 – 2020):

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji?

Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym.

Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.

Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

(stan na lipiec 2016 r.)

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1 – Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM)

KIS 2 – Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT)

KIS 3 – Wytwarzanie produktów leczniczych (WPL)

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (RSLD)

KIS 5 – Żywność wysokiej jakości (ŻYWNOŚĆ)

KIS 6 – Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (BIOTECH)

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 7 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)

KIS 8 – Inteligentne i energooszczędne budownictwo (BUD)

KIS 9 – Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (TRANS)

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 10 – Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR)

KIS 11 – Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) (REC)

KIS 12 – Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej (GWŚ)

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 13 – Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO)

KIS 14 – Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO)

KIS 15 – Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO)

KIS 16 – Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna (ELEKTR)

KIS 17 – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO)

KIS 18 – Fotonika (FOT)

KIS 19 – Inteligentne technologie kreacyjne (ITK)

KIS 20 – Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (ITM).

Czy w projektach realizowanych z funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 nadal będzie obowiązywać zasada trwałości?

Okres trwałości projektów realizowanych ze wsparciem unijnym, czyli obowiązku utrzymania zaplanowanych i zrealizowanych efektów projektu, to okres trzech lat dla MSP od zakończenia jego realizacji. Taki przepis obowiązywał w funduszach na lata 2007 – 2013 i jest kontynuowany także w latach 2014 – 2020. Podstawą jego obowiązywania w najbliższych latach jest art. 71 tzw. rozporządzenia ogólnego (jest to Rozporządzenie nr 1303/2013 wskazujące na ogólne zasady funduszy unijnych do 2020 r.).

Pięcioletni okres trwałości to zasada podstawowa. Rozporządzenie przewiduje jednak odstępstwa od tej reguły.

Po pierwsze, państwa członkowskie mogą skrócić ten ustalony okres do trzech lat w przypadku projektów realizowanych przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Po drugie, okres trwałości projektu wydłuża się w odniesieniu do jednego aspektu – przenoszenia inwestycji produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej. Jeśli beneficjent chciałby dokonać takiej zmiany i jest podmiotem innym niż przedsiębiorstwo z sektora MŚP, powinien zachować 10-letni okres trwałości. 

Po trzecie, zasada trwałości projektu, nie obowiązuje w przypadku operacji wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego (z racji, że są to przedsięwzięcia nieinwestycyjne).

Zachowanie trwałości projektu jest obowiązkiem beneficjenta Funduszy Europejskich. Jeśli nastąpią przesłanki wskazujące na naruszenie tej zasady, sprawa będzie poddana indywidualnej analizie i może się skończyć nawet zwrotem dofinansowania. Aby taka procedura mogła być uruchomiona powinna zajść co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

 1. zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
 2. zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Co oznacza, iż poziom TRL wdrażanej innowacji w momencie składania wniosku powinien być na poziomie TRL 7 lub wyższym?

Poziom gotowości technologicznej (Technology Readiness Level – TRL)  to sposób opisu dojrzałości technologii oraz narzędzie służące porównaniu stanu zaawansowania prac nad różnymi technologiami. Poziom TRL mówi jak blisko od wdrożenia jest dana innowacja natomiast ustalany jest w trakcie oceny gotowości technologicznej (Technological Readiness Assessment), która analizuje koncepcje programowe, wymagania i zademonstrowane możliwości technologiczne.

Wnioskodawcy starający się o grant w ramach Projektu „Sieć Otwartych Innowacji” działanie 2.2. POIR 2014 – 2020  powinni wdrożyć innowacje, która na moment składania Wniosku posiada poziom TRL 7 lub wyżej zgodnie z poniższą metodologią:

 • TRL 9 – działająca technologia została sprawdzona w warunkach operacyjnych
  z pozytywnym wynikiem,
 • TRL 8 – technologia po etapie zamknięcia i ostatecznej kwalifikacji,
 • TRL 7 – zaprezentowano działanie prototypu technologii w warunkach operacyjnych,
 • TRL 6 lub niższy – Wniosek nie podlega ocenie.

Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w szczególności
w pkt. 18 Wniosku.

Czy w projektach realizowanych z funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 nadal będzie obowiązywać zasada trwałości?

Tak, w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” działanie 2.2. POIR 2014 – 2020 obligatoryjnie jest wdrożenie zakupionej Technologii. Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty grantem. W ramach I naboru 2017 nabycie i wdrożenie Technologii musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 r.

W jaki sposób informowany jest Wnioskodawca o przyznanym dofinansowaniu?

Lista projektów grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji” działanie 2.2. POIR 2014 – 2020 zostanie umieszczona na stronie www.siecotwartychinnowacji.pl w zakładce „Grantobiorcy”, w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia ostatniej oceny merytorycznej Wniosku, który wpłynął w ramach Konkursu.

Gdzie mogę sprawdzić czy przedmiot mojego projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 2.2 POIR?

Informacje dotyczące wybranych rodzajów działalności wykluczonych z możliwości wsparcia w ramach działania 2.2 POIR znajdują się w „Opracowaniu dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonej z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej”. Dokument ten  dostępny jest do pobrania na stronie www.siecotwartychinnowacji.pl w zakładce „Transfer Technologii” jako Załącznik nr 2.

Czy Dawca Technologii będącej przedmiotem transakcji w ramach Projektu musi być wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności?

Przy wyborze Dawcy Technologii Wnioskodawca nie musi stosować zasad i procedur wynikających z zasady konkurencyjności, jednak Technologia musi zostać nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z Wnioskodawcą.

Czy będąca załącznikiem do Wniosku o powierzenie grantu Opinia o innowacyjności może być sporządzona przez podmiot zagraniczny? Czy może być sporządzona i załączona w języku innym niż język polski?

Opinia o innowacyjności Technologii musi być wydana przez podmiot niezależny i niezwiązany z Wnioskodawcą (zawierający deklarację bezstronności):

 • jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9, z wyłączeniem lit. f Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96 poz. 615 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 ze zm.), tj: jednostkę naukową – prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:
  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
  • placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze;
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
  • Polska Akademia Umiejętności.
 • centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych  formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 ze zm.).

Opinię o innowacyjności może wydać podmiot zagraniczny pod warunkiem spełniania wskazanych powyżej wymagań. Wniosek o powierzenie grantu, wraz załącznikami, powinien zostać wypełniony w języku polskim, zatem jeżeli Opinia o innowacyjności jest sporządzona w języku innym niż język polski, to do Wniosku o powierzenie grantu należy załączyć oryginał dokumentu wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

Czy w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji” możliwe jest uzyskanie grantu na zakup lub licencjonowanie oprogramowania komercyjnego, ogólnodostępnego, które nie zostało stworzone na indywidualne zamówienie Wnioskodawcy?

Niestety, w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji” nie jest możliwe uzyskanie grantu na zakup lub licencjonowanie oprogramowania komercyjnego, ogólnodostępnego, które nie zostało stworzone na indywidualne zamówienie Wnioskodawcy.

W ramach projektu „Sieć otwartych innowacji” można uzyskać grant wyłącznie na zakup lub licencjonowanie oprogramowania,  które jest opracowane wyłącznie na użytek Wnioskodawcy i posiada cechy innowacji produktowej lub procesowej, a jednocześnie nie jest:

 • aplikacją biznesową lub systemem informatycznym opracowanym na podstawie istniejących, standardowych narzędzi informatycznych;
 • dodaniem funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych;
 • adaptacją istniejącego oprogramowania.

Jaki okres powinny obejmować prognozy finansowe przedstawione w Załączniku 12.1 Wniosku o powierzenie grantu?

Prognozy finansowe powinny być przedstawione za okres obejmujący rok wdrożenia + 3 pełne lata obrachunkowe po roku wdrożenia, nie mniej jednak niż 3 pełne lata obrachunkowe od złożenia wniosku o powierzenie grantu. W przypadku jeśli Grantobiorca złoży wniosek w 2017 roku wdrożenie, które musi nastąpić w ramach Projektu może zakończyć się do 31 grudnia 2019 roku, w związku z powyższym w załączniku 12.1 Wniosku o powierzenie grantu należy dodać kolejne kolumny w miejscu Prognozy dla lat (n+4), (n+5), (n+…), tak aby możliwym było przedstawienie prognozy dla pełnych 3 lat obrachunkowych po wdrożeniu Technologii.

WordPress Themes